Glossari

Definicions

Agenda del Desenvolupament Sostenible

Definició

És el marc comú d’acció i cooperació mundial sobre desenvolupament adoptat al setembre del 2015 per l’Assemblea General de les Nacions Unides en substitució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM), després d’un llarg procés de discusió iniciat al 2010.

Aquesta nova Agenda és més ambiciosa que la que la va precedir - s’entén, els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni-. Des del conjunt dels seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 metes associades, es pretén fer front de forma comprensiva i equilibrada a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (social, econòmica i mediambiental). Els objectius concrets són:

1) Acabar amb la pobresa a tot arreu i en totes les seves formes; 2) Eradicar la fam, assolir una millor nutrició i seguretat alimentària a la vegada que es promouen pràctiques de pagesia sostenibles; 3) Assegurar una vida saludable i promoure la benanança de totes les persones i a totes les edats; 4) Proveir una educació de qualitat, inclusiva i igualitària i alhora promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida i a totes les persones; 5) Assolir la igualtat de gènere i apoderar les nenes i dones que qualsevol lloc del món; 6) Assegurar la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua, al mateix temps que la seva depuració i sanejament per a totes; 7) Assegurar l’accés a l’energia sostenible, de confiança, accessible i moderna; 8) Promoure un creixement econòmic sostenible, sostingut i inclusiu, la plena ocupació i les condicions de treball dignes per a tots; 9) Construir infraestructures amb resiliència, promovent una industrialització sostenible i inclusiva alhora que s’afavoreix la innovació; 10) Reduir la desigualtat entre països i dintre dels mateixos; 11) Fer-ne de les ciutats i els assentaments humans uns indrets inclusius, segurs, amb resiliència i sostenibles; 12) Assegurar patrons sostenibles de producció i consum; 13) Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i tots els seus impactes; 14) Conservar i utilitza de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible; 15) Protegir, restaurar i promoure un ús sostenible dels ecosistemes terrestres, una gestió sostenible dels boscos, el combat contra la desertificació, la detecció i combat contra la degradació de la terra i la pèrdua de biodiversitat; 16) Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, proporcionar l’accés necessari a la justícia per a tots al mateix temps que es construeixen institucions eficaces, responsables i inclusives en tots els nivells; 17) Enfortir els mitjans d’aplicació i la revitalització de l’aliança global per al desenvolupament sostenible.

A l’Agenda 2030 es reafirma la importància de la pau i la seguretat, el compromís general amb les societats justes i democràtiques, el respecte de totes les llibertats i Drets Humans - inclosos els drets del bon govern, la realització personal i la igualtat de gènere - al mateix temps que es pren en consideració la incorporació de nous actors (tant oficials com no oficials) i de noves fonts de finançament, incloent els fons privats. 

Un dels trets distintius de l’Agenda del Desenvolupament Sostenible, que alhora marca una fita en relació als ODM, és el de la seva Universalitat, ja que la seva aplicació s’extén a tots els països considerant això sí la seva realitat, les seves capacitats i els seus nivells de desenvolupament. Tots els països estan obligats a traslladar els objectius acordats a l’àmbit nacional, convertint-los en guies per fer-ne polítiques públiques. Se’n supervisaran els processos mundials a través del seguiment i un control periòdic. 

Valoració

El procés que s’ha seguit per elaborar l’Agenda de Desenvolupament Sostenible fou més transparent, obert i participatiu que el que desenvolupat en el cas dels ODM. Això ha comportat, d’ençà, la consolidació d’una agenda més ambiciosa i de contingut més ampla que l’anterior, en tant que planteja els objectius en termes absoluts (com ara “acabar amb la pobresa a tot arreu). Així mateix, la universalitat de la nova Agenda obliga els països desenvolupats a millorar-ne la seva implicació al respecte, concentrant esforços per crear les condicions necessàries per assolir un desenvolupament inclusiu, equitatiu i sostenible. 

Tanmateix, i tal i com ja va passar al 2000, aquesta Agenda, tot i que anomena la importància de respectar i promoure els drets humans, tampoc planteja objectius específics en relació als mateixos. Al mateix temps, algunes veus també n’han criticat el número d’objectius, excessiu segons les mateixes, el que pot dificultar-ne la tascar de comunicació i quantificació a nivell d’avaluació. Per últim, l’horitzó temporal de referència (2030) és més allunyat del que algunes ONGd havien proposat  (acotant-ho als 10 anys, i no als 15 com ha acabat passant.

Un altre ordre de raons posa en dubte la articulació d’una Agenda Post-2015 eficaç i dotada de recursos suficients: les fortes retallades dels últims anys entre països donants d’AOD. El fracàs de la Cimera de Finançament d’Abdis Abeba (juliol del 2015) en algunes qüestions clau com la calendarització del 0,7 i la creació d’un organisme fiscal internacional de lluita contra l’espoli fiscal que sofreixen molts països en desenvolupament ha servit per profunditzar els dubtes en aquest sentit.

Finalment, per assolir els ODS és necessari alertar de la importància d’un compromís inequívoc per la Coherència de Polítiques en tots els nivells, per part de països donants i socis. Un acord en aquest sentit és més que necessari, per a que els beneficis assolits en una àrea no quedin anul·lats pels retrocessos d’una altra.

Referències

Portal de les Nacions Unides sobre la Agenda Post-2015

Plataforma participativa El Món que Volem 2015

Oxfam Intermón. Espanya en front dels reptes de l’Agenda del Desenvolupament Sostenible 

Termes associats

Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM), Agenda Post-2015, Agenda 2030

Equivalència en anglès

Susteinable Development Agenda

Categoria

Eficàcia de l'ajut