Glossari

Definicions

Ajut Desemborsat

Definició

Vegeu Desemborsament

Categoria

Classificació de l'ajut