Glossari

Definicions

Ajut Humanitari

Definició

L'Ajut humanitari és un sector propi dins de l'AOD que es defineix com a assistència dissenyada per salvar vides, alleujar el sofriment, i mantenir i protegir la dignitat humana, en prevenció o en situacions d'emergència i/o de rehabilitació. D'acord amb les Nacions Unides, per ser classificat d'humanitari, l'Ajut ha de ser consistent amb els principis d'humanitat, imparcialitat i independència, a més del de neutralitat; els tres primers van ser consagrats per la Resolució 46/182 de l'Assemblea General de les Nacions Unides de 1991, i l'últim per la Resolució 58/114 de 2006:

  • Principi d'humanitat: el sofriment humà ha de ser atès allà on es trobi. L'objectiu de l'acció humanitària és protegir la vida i la salut, i garantir el respecte dels éssers humans.
  • Principi d'imparcialitat: l'acció humanitària ha de dur-se a terme en funció de la necessitat, donant prioritat als casos més urgents i sense fer distincions per raons de  nacionalitat, raça, sexe, creences religioses, classe social o opinió política.
  • Principi d'independència operativa: l'acció humanitària ha de ser autònoma dels objectius polítics, econòmics, militars o d'un altre tipus que qualsevol agent humanitari pugui tenir respecte a les zones on s'estiguin executant mesures humanitàries.
  • Principi de neutralitat: els actors humanitaris no han de prendre partit en les hostilitats i controvèrsies d'ordre polític, racial, religiós o ideològic.

Es distingeixen tres grans categories d'Ajut humanitari: d'emergència, de reconstrucció i rehabilitació, i de prevenció de desastres. Tots ells s'expliquen a l'exemple adjunt.

Valoració

L'Ajut humanitari és, per naturalesa, imprevisible, per la qual cosa no és possible avaluar la seva eficàcia utilitzant els mateixos paràmetres que per a altres formes d'ajuda. La clau per als països donants està en millorar la seva capacitat de prevenció (gestió de riscos) i de resposta davant de situacions de crisi, al mateix temps que han de cooperar amb els països socis per incrementar la seva resiliència davant d'aquestes crisis, a fi de restablir-se com més aviat millor de les seves conseqüències.

Avui dia no és possible estudiar les intervencions humanitàries aïllant-les i separant-les de la resta d'intervencions de desenvolupament. En aquest sentit, l'enfocament VARD preconitza una vinculació entre les ajudes d'emergència i rehabilitació i l'Ajut específic al desenvolupament, en considerar les crisis humanitàries com una oportunitat per a una millor reconstrucció (build back later).

Exemple: L'Ajut humanitari engloba el sector 700 de la classificació del CAD. Dins d'aquest es distingeixen les següents categories:

  • 720: Ajut d'emergència.- S'entén com a situació d'emergència la resultant d'una crisi provocada per l'home i/o per una catàstrofe natural. Es diferencia entre Ajut i serveis materials d'emergència, Ajut alimentari d'emergència i coordinació dels serveis de protecció de l'Ajut.
  • 730: Ajut a la reconstrucció i rehabilitació.- Són actuacions menys immediates i amb un enfocament a més llarg termini, orientades al fet que el país receptor superi els efectes de la crisi humanitària.
  • 740: Prevenció de desastres.- Activitats destinades a reduir els riscos de desastre i a prevenir-los.

Referències

Global Humanitarian Assistance, A Development Initiative, Global Humanitarian Report 2014

OCDE, Purpose Codes: sector classification

Termes associats

Ajut Oficial al Desenvolupament, Enfocament VARD, Resiliència

Equivalència en anglès

Humanitarian Aid

Categoria

Classificació de l'ajut