Glossari

Definicions

Ajut Multibilateral

Definició

Es considera Ajut multibilateral els fluxos d'Ajut que les administracions oficials del país donant lliuren a un Organisme Multilateral de Desenvolupament (OMUDES), com ara als programes o a les organitzacions de les Nacions Unides, especificant prèviament la destinació i/o el sector o programa al qual es dedicaran els fons. Es diferencia de l'Ajut multilateral, en la qual el país donant subministra, a organismes multilaterals, quotes per a la lliure adjudicació d'aquests mateixos organismes. Per aquesta raó, el CAD la considera com un subtipus de l'Ajut bilateral.

 

Valoració

El CAD critica l'operativa pròpia de l'Ajut multibilateral des del punt de vista de l'eficàcia de l'Ajut, ja que encaminar fons a partides específiques suposa per al receptor costos de transacció majors, associats a informes de rendició de comptes, justificacions, un marge de maniobra menor per utilitzar fons per a programes o projectes de més envergadura i, en resum, un menor impacte.

A més, l'Ajut multibilateral es pot considerar com un multilateralisme "bilateralitzat", ja que poden prevaler els interessos de visibilitat política, de la mateixa manera que s'esdevé amb l'Ajut bilateral. Encara que, en principi, la gestió d'aquest Ajut per part d'organismes multilaterals en garanteix la neutralitat, és controvertida perquè reserva l'Ajut multilateral imposant, des del país donant, l'ús i la destinació dels fons lliurats.

No obstant això, l'Ajut multibilateral és un instrument apropiat quan s'utilitza per aportar recursos amb què donar suport a béns públics globals, en lloc d'usar-se com a mer complement de l'Ajut al desenvolupament que rep un país, ja que, en aquest cas, l'avantatge de les vies multibilaterals de l'Ajut sobre les bilaterals és poc clara. La major part de les contribucions dels països de l'OCDE als fons fiduciaris es canalitzen per via multibilateral.

Exemple: ​Els programes d'Ajut multibilateral no han estat massa corrents en el context de la cooperació catalana, per bé que sempre se n'ha acabat desenvolupat un o altre en cada any de la mostra (2007-2014). Molts d'aquests programes han estat finançats des d'entitats locals (tant diputacions com la de Lleida o ajuntaments com el de Barcelona o Vilafranca del Penedès) i universitats. El programa més ambiciós en Ajut multibilateral es va desenvolupar al 2008 i el va protagonitzar la Diputació de Barcelona: es va tractar d'una contribució a UN-Habitat per valor de 120.000 euros.

Referències

Oxfam Intermón, La realidad de la ayuda 2011.

Termes associats

Ajut Bilateral, Ajut Multibilateral, Fons Fiduciari, Reservar l'Ajut, OMUDES

Equivalència en anglès

Multibilateral Aid

Categoria

Classificació de l'ajut