Glossari

Definicions

Ajut Multilateral

Definició

Contribució dels països donants als organismes multilaterals de desenvolupament (OMUDES) per mitjà d'aportacions obligatòries (que financen l'activitat d'aquests organismes) o voluntàries (per a l'execució d'estratègies d'actuació enfocades al desenvolupament dels països receptors). D'aquesta manera, la gestió queda en mans de les agències internacionals, i el desemborsament s'efectua segons el seu propi criteri. 

Valoració

Els principals arguments que justifiquen aquest tipus d'intervencions són: els efectes d'escala (amb fons comuns, es redueixen costos); la naturalesa de determinats problemes que superen els límits d'un determinat Estat; els efectes multiplicadors i la legitimitat reconeguda per la comunitat de donants, i els actors dels països socis. L'Ajut multilateral evita la subordinació del mateix Ajut a interessos nacionals i facilita l'alineament amb els interessos del país receptor.

No obstant això, els donants mostren reticència en augmentar els fons destinats en aquest tipus d'ajuda, ja que se'n perd el control de la destinació. En tot cas, els països donants, en canalitzar grans quantitats de diners a través de les agències multilaterals, pretenen no perdre-hi la seva influència, guanyar pes en el procés d'elaboració i implementar les polítiques de les agències multilaterals.

Exemple: Tot i ser poc freqüent en el marc de les autonomies, la Generalitat de Catalunya s'ha caracteritzat per desenvolupar ambiciosos projectes d'Ajut multilateral en el marc de diversos programes de les Nacions Unides. D'aquests programes en destaca una aportació d'1,5 milions d'euros al 2007 al Fons de Lluita contra la Sida, la malària i la tuberculosi. Entre els fons i programes de les Nacions Unides amb els que s'ha col·laborat més hi trobem el PNUD (Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament), UNFPA (el Fons de Població de les Nacions Unides, dedicat a la política demogràfica), UNIFEM (ONU dones), la FAO (l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura) i la UNICEF (el Fons de les Nacions Unides per la infància).

Referències

FRIDE, Multilateralismo, 2006 

Fundación Alternativas, La cooperación multilateral española: de la retórica a una práctica de calidad, 2010, 

Termes associats

Ajut Multibilateral, Fons Comú, Fons Fiduciari, Fons Global, OFIMUDES, OMUDES

Equivalència en anglès

Multilateral Aid

Categoria

Classificació de l'ajut