Glossari

Definicions

Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD)

Definició

D'acord amb la definició manejada pel Comitè d'Ajut al Desenvolupament de l'OCDE des dels anys 70 del passat segle, l'Ajut Oficial al Desenvolupament és la transferència financera (donacions o préstecs) i tècnica (coneixements) que compleix els següents criteris:

  • És atorgat pels organismes oficials (estatals, locals, universitats públiques i organismes executius) dels països donants;
  • Té l'objectiu de promoure el desenvolupament i benestar social i econòmic;
  • Es concedeix a països i territoris continguts en la llista de països socis del Comitè d'Ajut al Desenvolupament, o bé a organismes multilaterals de desenvolupament (Nacions Unides, etc.);
  • És de caràcter concessional. Això vol dir que l'Ajut s'atorga com a donació o bé que, en el cas d'atorgar-se com a préstec (Ajut reemborsable), aquest es concedeix a un tipus d'interès per sota de la taxa de referència i amb un element de donació d'almenys el 25%.

L'últim punt d'aquesta definició canviarà de manera notable amb la reforma acordada a la Reunió d'Alt Nivell del CAD de desembre de 2014, que canvia la forma de comptabilitzar l'Ajut reemborsable (veure entrada per conèixer en detall) i les regles per a seva comptabilització com a AOD. Segons el tipus de país destinatari de l'Ajut reemborsable, l'element de donació exigit varia entre un 10% i un 45%. Pel que fa a la taxa de descompte de referència, tradicionalment es considerava el 10% però després de la reforma se situa entre el 6% i el 9% (depenent novament del país soci). La reforma entrarà definitivament en vigor el 2019 (per a la comptabilització dels fluxos de 2018).

Valoració

L'Ajut Oficial al Desenvolupament ha experimentat una contínua evolució des del seu origen. Ha estat sotmès a innombrables revisions i crítiques a causa de la seva utilització com a arma econòmica i de política exterior, l'avaluació del seu impacte, les seves condicionalitats, la seva difícil regulació, la seva computació, etc. La resposta a aquestes crítiques ha estat una aposta per millorar la seva eficàcia, deslligar-la dels interessos econòmics i comercials del donant i enfocar-la cap als objectius propis dels països en desenvolupament: és pot dir, per tant, que més enllà fins i tot que la suma de l'Ajut, el que és rellevant és que aquest sigui de qualitat. Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (2000) i la Declaració de París (2005) van marcar el nou camí a seguir en aquest sentit. La cooperació al desenvolupament salva vides i obre un horitzó d'oportunitats per a les persones que la reben, de manera que els països rics han de fer un esforç pressupostari d'acord als seus recursos disponibles (Meta 0,7%).

Més enllà del debat que envolta la seva pròpia finalitat, el propi concepte d'Ajut Oficial al Desenvolupament és objecte de controvèrsia, discutint-se sobre les condicions que han de reunir les actuacions dels donants perquè puguin ser comptabilitzades com a AOD. En aquest marc se situa el debat sobre l’Ajut Ajut genuí i inflat, que s'ha reactivat en els darrers anys a causa de que cada vegada són més grans les quantitats d'AOD que els països donants destinen a assistir als refugiats en els països d'acollida, i que es detrauen de l'AOD originàriament prevista per a actuacions en els països d'origen. Des de les organitzacions de la societat civil són cada vegada més fortes les veus que reclamen que aquestes despeses, absolutament necessàries en tot cas, no es comptabilitzin com a AOD i siguin addicionals a la mateixa.

Exemple: Un ajuntament català dóna un milió d'euros per a una intervenció en Ajut humanitari després del terratrèmol d'Haití. Aquesta actuació compleix amb tots els requisits per a considerar-la Ajut Oficial al Desenvolupament, ja que la concedeix una institució oficial (l'ajuntament), amb l'objectiu de promoure el desenvolupament i el benestar al país soci (l'Ajut humanitari és un dels sectors classificats pel CAD), el país soci (Haití) és a la llista de països en desenvolupament del CAD, i té caràcter de donació.

Si aquesta mateixa ajuda fos concedida per una empresa no podria considerar-se AOD perquè les empreses són institucions privades, no "oficials" per tant. Així mateix, si aquest Ajut humanitari es dirigeix a socórrer les víctimes d'un terratrèmol al Japó, tampoc podria classificar-se com a AOD perquè Japó no és un país en desenvolupament segons el CAD.

Referències

CAD-OCDE; 2008.- Is it ODA? 

DAC High Level Meeting. Final Communiqué 16/12/2014

Termes associats

AOD Brut/ AOD Net, Comitè d’Ajut al Desenvolupament, Element de donació, Meta 0,7, País Soci

Equivalència en anglès

Official Development Assistance (ODA)

Categoria

Classificació de l'ajut