Glossari

Definicions

AOD Brut / AOD Net

Definició

L'AOD brut és la suma de totes les quantitats desemborsades per un país donant al llarg d'un període de temps, sense tenir en compte els reemborsaments que es produeixen per a l'amortització de l'Ajut Reemborsable

L'AOD net, en canvi, sí que té en compte els reemborsaments que es produeixen per a la devolució de l'Ajut Reemborsable, per bé que aquests reemborsaments, com que són fluxos d'entrada, i no de sortida, porten signe negatiu. Per aquest motiu, l'AOD net és, per definició, igual o menor a l'AOD brut.

La nova forma de comptabilitzar l'Ajut Reemborsable, que entrarà definitivament en vigor al 2019 (esmenant l'AOD del 2018), acabarà de forma pràctica amb la distinció entre AOD Brut i Net, al passar a comptabilitzar-ho pel valor actual de l'element de donació (en lloc de pel valor nominal del desemborsament).

Valoració

Tal hi com descompten els fluxos monetaris que entren a les arques dels països donants, l'AOD net és la que es té més en compte a l'hora de mesurar l'esforç real en cooperació que fa un país donant en un determinat període de temps i per comparar els donants entre si. Es critica, malgrat tot, que ni l'AOD brut ni la neta tinguin en compte, en la seva comptabilització, el cobrament dels interessos de l'Ajut Reemborsable per part dels països donants. 

Una crítica més àmplia que es fa és la mateixa utilització del concepte d'AOD net com a paràmetre de comparació internacional entre donats, ja que comprèn una sèrie de partides, la consideració de les quals resulta controvertida. Per aquesta raó, s'han desenvolupat conceptes alternatius, com ara els d'Ajut genuí i d'Ajut programable per país

Referències

CAD-OCDE, Glossary of Key Terms and Concepts

Termes associats

Ajut Genuí, Ajut Programable per País, Ajut Oficial al Desenvolupament, Ajut Reemborsable, Desemborsament

Equivalència en anglès

Gross ODA / Net ODA

Categoria

Classificació de l'ajut