Glossari

Definicions

Apropiació

Definició

L'apropiació és el terme que fa referència al lideratge que han d'exercir els països socis sobre les seves pròpies polítiques i estratègies de desenvolupament, al seu paper en la coordinació de les accions i al foment de la participació de la societat civil, dels parlaments i dels governs locals en el procés. És un dels cinc principis de la Declaració de París sobre l'Eficàcia de l'Ajut.

L'apropiació apareix quan els principals participants en l'elaboració i la implementació d'estratègies de desenvolupament nacionals se senten responsables dels projectes, dels programes o de les polítiques i s'identifiquen amb aquests. És una condició prèvia important per a l'eficàcia, la sostenibilitat i l'èxit de les iniciatives de desenvolupament.

Valoració

Per part de les organitzacions de la societat civil es critica la identificació d'aquest principi amb el monopoli del lideratge per part del govern central, que deixa  de banda molts altres actors fonamentals (governs locals, organitzacions de la societat civil, ciutadans, etc.). Es necessita una apropiació més ramificada i generalitzada que inclogui tots aquells actors que defineixen i implementen les estratègies nacionals de reducció de la pobresa, incloent-hi la població pròpia, beneficiària última de les accions de desenvolupament. D'aquesta manera, a banda d'apropar els objectius específics continguts en un programa, s'avança cap a la consolidació democràtica dels països en vies de desenvolupament.

Exemple: El govern d'un país beneficiari vol posar en marxa un programa de microcrèdits per a la creació de tallers tèxtils a comunitats rurals. Dissenya les directrius del programa i obté finançament a càrrec d'un donant internacional. A continuació es reuneix amb associacions i representants de les comunitats beneficiàries per decidir conjuntament els detalls sobre la implementació del programa. 

Referències

Grup assessor sobre Societat Civil i Eficàcia de l'Ajuda del CAD-OCDE, Síntesis de conclusiones y recomendaciones, III Fòrum d'Alt Nivell sobre Eficàcia de l'Ajut al Desenvolupament

Termes associats

Declaració de París, Alineament, Recolzament Pressupostari

Equivalència en anglès

Ownership

Categoria

Eficàcia de l'ajut