Glossari

Definicions

Associació

Definició

Acords de col·laboració entre actors diferents però amb objectius i visions comunes de desenvolupament humà i d'eradicació de la pobresa. Mitjançant aquests acords es realitzen inversions conjuntes i es comparteixen el treball, els riscos i els beneficis, així com ara el retiment de comptes. L'objectiu final d'aquests acords és potenciar l'eficàcia de l'Ajut, la coordinació entre donants i l'apropiació per part del receptor.

Valoració

Un full de ruta que coordini i orienti les accions conjuntes dels diferents actors del desenvolupament (països donants, països receptors, organismes multilaterals, donants privats, ONGD, etc.) és un instrument necessari per millorar en tot el relacionat amb l'eficàcia de l'Ajut: apropiació, alienació, harmonització, resultats, rendició de comptes. No obstant això, en ocasions els acords d'associació s'utilitzen per emmascarar situacions de dominació o d'imposició per part dels donants, o s'insereixen dins d'acords d'associació més amplis que afecten qüestions no directament relacionades amb la lluita contra la pobresa, com ara la política energètica, les relacions comercials, etc. Els acords d'associació han de ser, per tant, específics per a les relacions de cooperació i realitzar-se en un clima de diàleg i sensibilitat envers les realitats locals, i d'acord amb el principi de coherència de polítiques.

Exemple: Els marcs d'associació de Catalunya amb les regions i països del món amb els que hi té establertes víes de cooperació són multinivell i extesos. A nivell general, el plantejament de l'associació es troba plasmat en el Pla Director plurianual, per bé que l'ACCD també ha apostat, més recentment, per elaborar estratègies de país prioritari. En el cas estatal, aquesta ordre preferencial es plasma en els convenis Marc d'Associació País (MAP), que són acords subscrits entre Espanya i els països receptors de la seva política de col·laboració, que estableixen, de manera consensuada, l'estratègia d'actuació per a un desenvolupament sostenible i la lluita contra la pobresa. 

Referències

MAEC, Planificació de la cooperació espanyola

Termes associats

Alineament, Apropació, Codi de Conducta, Memoràndum d'Entesa, Marc d'Associació País, Prioritats Geogràfiques de la Cooperació Espanyola

Equivalència en anglès

Partnership

Categoria

Gestió de l'ajut