Glossari

Definicions

Coherència de Polítiques

Definició

Les polítiques públiques nacionals o regionals que apliquen els països donants sovint tenen més impacte en els països socis que les mateixes polítiques de cooperació per al desenvolupament que van dirigides a lluitar contra la pobresa. La coherència de polítiques implica que totes les polítiques d'un país vagin en la mateixa direcció, siguin compatibles i sobretot, que no siguin contradictòries.

Valoració

Les polítiques comercial, agrícola, pesquera, la d'internacionalització de l'empresa, d'emigració i asil, o de seguretat i defensa manegen més recursos i poden tenir efectes molt més grans sobre els països receptors de l'Ajut. De poc serveix disposar d'una política d'Ajut al desenvolupament eficaç i de qualitat si la resta de les decisions públiques operen en sentit contrari i limiten les oportunitats de progrés dels països socis.

Exemple: Una de les claus de la política energètica de la Unió Europea és la promoció de l'ús de biocombustibles. Els fins mediambientals d'aquesta política oculten les conseqüències negatives que està tenint, per a molts països en vies de desenvolupament, que assisteixen a l'acaparament de terres agrícoles per part de les multinacionals europees per dedicar-les a la producció de biocombustibles. Aquest procés està provocant una pujada del preu dels aliments en els països afectats, l'expulsió dels camperols de les terres de cultiu i l'increment de la inseguretat alimentària. Com és fàcil d'entendre, totes aquestes conseqüències no són coherents amb l'esforç que, al mateix temps, realitza la Unió Europea com a donant en aquests mateixos països.

Referències

Alonso, J.A.; Aguirre, P.; Madrueño, R., i Millán, N., Coherencia de políticas para el desarrollo en cinco donantes del CAD: lecciones para el caso español, Fundación Carolina, 2010.

CONGDE, Coherencia de políticas para el desarrollo. Una agenda inaplazable, 2013 

CONCORD, Spotlight on EU Policy Coherence for Development, 2013

Termes associats

Enfocament basat en els Drets, Gestió orientada als Resultats

Equivalència en anglès

Policy Coherence

Categoria

Eficàcia de l'ajut