Glossari

Definicions

Condicionalitat de les Polítiques Públiques

Definició

La condicionalitat política es refereix a les reformes econòmiques i als canvis polítics sol·licitats per les agències donants de l'Ajut que un govern soci ha d'instrumentar, amb la finalitat d'obtenir o de mantenir el suport atorgat pel donant.

Valoració

Cal distingir entre una condicionalitat política orientada a la promoció dels drets humans i la democràcia, i la condicionalitat orientada a la imposició d'unes receptes econòmiques occidentals (com els sostres de dèficit fiscal o la privatització de sectors d'interès públic). Sense deixar de ser controvertida, en el primer cas, la condicionalitat política pot ser un instrument positiu, si bé la reducció o interrupció de l'Ajut, en cas d'incompliment de les condicions, tendeix a generar implicacions negatives, més que positives, i confirma que les persones són castigades per causa de les males actuacions dels seus governants, en perpetuar el cercle viciós de la pobresa i la fragilitat de les democràcies.

La condicionalitat econòmica, per la seva banda, ha estat sempre present en la cooperació per al desenvolupament i ha demostrat sovint la seva ineficàcia pel fet que, en molts casos, el govern del país receptor de l'Ajut complirà de manera superficial amb els compromisos acordats si no ha participat en la definició d'aquests i els sent com una imposició. D'altra banda, hi ha el risc que, amb aquestes condicions, es tracti d'exportar un model i uns valors que no són gens adequats en altres societats.

A més, la diferència pel que fa a la definició dels criteris posa en dubte la igualtat de tracte entre els països, i pot semblar que hi ha altres factors que incideixen en la seva definició. La capacitat de pressió del país donant, la vulnerabilitat del país receptor, el grau de dependència del país receptor respecte a l'Ajut, entre d'altres factors, determinaran els efectes de la condicionalitat política d'Ajut.

Exemple: L'exemple més conegut i alhora criticat de condicionalitat de les polítiques públiques són els Programes d'Ajust Estructural (PAE) del Banc Mundial i de l'FMI: es concedeix suport financer a estats fortament endeutats, amb greus dificultats per fer front a les seves obligacions corrents, a condició de sotmetre les seves economies a una sèrie d'ajustos i de receptes imposats per les institucions concedents d'Ajut.

El cas recent de les economies "rescatades" de la zona euro ha permès que els ciutadans europeus coneguin de prop els efectes i les implicacions de les receptes en bloc que apliquen l'FMI i el BM, però abans que ells ho han patit els ciutadans d'un centenar de països en vies de desenvolupament durant les tres últimes dècades. Aquests plans d'ajust, concebuts des de postulats econòmics neoliberals, tendeixen a oblidar la cara humana de la pobresa i a servir els objectius dels estats o de les institucions financeres creditores.

Referències

Arrizabalo, X. (ed.), Crisis y ajuste en la economía mundial. Implicaciones y significado de las políticas del FMI-BM, Madrid: ed. Síntesis, 1997

Termes associats

Apropiació, Diàleg de Polítiques

Equivalència en anglès

Policy Conditionality

Categoria

Gestió de l'ajut