Glossari

Definicions

Cooperació Delegada

Definició

Modalitat de cooperació en la qual un o diversos donants (denominats 'donants silenciosos') encomanen a un altre ('donant líder') que actuï en el seu nom, establint diàlegs, conduint acords, administrant els fons, etc. Els donants silenciosos renuncien a mantenir relacions bilaterals amb el país receptor en els temes en què s'hagi acordat la delegació, però aporten els fons segons el previst. Les funcions poden limitar-se a una etapa concreta d'un projecte o comprendre programes complets. 

Valoració

En resultar d'un acord entre dos o diversos donants en què es reparteixen els rols, en funció generalment dels avantatges comparatius de cada un, la cooperació delegada es relaciona directament amb l'harmonització, la divisió del treball i la complementarietat. A més, l'establiment d'aquest tipus d'aliances pressuposa que els donants comparteixen una mateixa visió sobre les qüestions que es deleguen, definint prioritats comunes, augmentant la concentració de l'aj i l'alineament, i reduint els costos de transacció.

Referències

Palacio Blasco, E., Cooperación delegada: algunas experiencias prácticas, Fundación Carolina, 2008.

Termes associats

Harmonització, Complementarietat, Divisió del Treball

Equivalència en anglès

Delegated Cooperation

Categoria

Gestió de l'ajut