Glossari

Definicions

Cooperació Sud-Sud

Definició

Marc ampli de col·laboració entre països del Sud en l'àmbit polític, econòmic, social, cultural, ambiental i tecnològic, que involucra dos o més països en vies de desenvolupament. Aquests països comparteixen coneixement, habilitats, experiència i recursos per assolir els seus objectius de desenvolupament per mitjà d'esforços concertats. El que identifica la cooperació Sud-Sud és l'associació amb els principis d'horitzontalitat (els països col·laboren entre si en qualitat de socis), consens (les accions són sotmeses a un consens entre els responsables de cada país) i equitat (la cooperació ha de realitzar-se de manera que els beneficis es distribueixin de manera equitativa entre els participants).

Valoració

La recent evolució de la cooperació Sud-Sud ha conduït a l'increment del comerç i dels fluxos d'inversió estrangera directa entre països del Sud, a la promoció de la integració regional, a la transferència de tecnologia i d'altres formes d'intercanvi, i ha reduït la dependència dels països del Sud respecte de l'Ajut dels països considerats tradicionalment com a donants.

Referències

Oficina de Cooperació Sud-Sud del PNUD, Enhancing South-South and Triangular Cooperation. Study of the Current Situation and Existing Good Practices in Policy, Institutions, and Operation of South-South and Triangular Cooperation, 2009 

Termes associats

Cooperació Tècnica, Cooperació Triangular

Equivalència en anglès

South-South Cooperation

Categoria

Gestió de l'ajut