Glossari

Definicions

Cooperació Tècnica

Definició

Conjunt d'activitats finançades per un país donant, el propòsit principal del qual és augmentar el nivell de coneixements, les habilitats, el saber fer tècnic o les actituds productives dels habitants i de les organitzacions dels països socis. Inclou qualsevol activitat que porti implícita una transmissió de coneixement aplicat i es desplega a través d'una sèrie d'activitats, que van de la formació i capacitació dels recursos humans a la prestació d'assistència o assessorament tècnic, la realització d'estudis, la transferència de tecnologia, la realització de passanties, etc.

Segons l'OCDE, en la seva comptabilització com a Ajut Oficial al Desenvolupament, la cooperació tècnica pot incloure:

  • Donacions a persones de països socis com a beneficiaris d'una educació o capacitació, tant al seu país com a l'estranger;
  • Pagaments a consultors, assessors, etc., així com a professors i al personal d'administració que treballa al servei dels països socis (incloent-hi el cost de l'equipament associat).

Quan l'assistència d'aquest tipus es proporciona dins la implementació d'un projecte de capital, s'inclou indistintament entre les despeses del projecte o programa bilateral, sense identificar-se separadament en les estadístiques de fluxos totals.

Valoració

Algunes crítiques a la cooperació tècnica són: la possibilitat de disminuir la capacitat local (a causa que desplaça i desincentiva les iniciatives locals per solucionar els problemes, i les substitueix per solucions externes que moltes vegades no són les adequades a la realitat local); l'elevat cost (la contractació de serveis a experts estrangers sol ser molt més cara que la contractació d'experts nacionals); la fragmentació (per raó de la descoordinació entre donants i la falta de lideratge dels governs dels països socis), i la contribució a la fuga de cervells (en concret, per culpa dels programes d'estudis a l'estranger).

D'altra banda, es critica la computació com a AOD de determinades formes de cooperació tècnica, ja que reverteixen directament o indirecta en les economies del país donant, com s'explica en l'exemple que segueix.

Exemple: Un estudiant d'un país en vies de desenvolupament rep de l'AGAUR una beca de dos anys per completar els seus estudis de postgrau. La beca inclou els costos de matriculació i de manutenció, més una bossa per a despeses personals.  

Referències

Comissió Europea, Making Technical Cooperation more Effective, 2009 

Termes associats

Cooperació Delegada, Cooperació Triangular, Desenvolupament de Capacitats

Equivalència en anglès

Technical Cooperation

Categoria

Classificació de l'ajut