Glossari

Definicions

Declaració de París sobre l'Eficàcia de l'Ajut

Definició

És un acord internacional fruit del II Fòrum d'Alt Nivell sobre l'Eficàcia de l'Ajut (París, 2005); marca un abans i un després de l'agenda d'eficàcia de l'Ajut, ja que, per primera vegada, donants i receptors acorden en comú una sèrie de compromisos i es fan mútuament responsables de la seva consecució.

La Declaració final va ser subscrita per més d'un centenar de donants i països socis, organismes multilaterals i institucions financeres. Pretenia deixar enrere les relacions basades en la condicionalitat i afrontar els problemes derivats de la proliferació de donants i de la fragmentació de l'Ajut, afirmant els principis d'apropiació, alineament, harmonització, retiment de comptes i gestió orientada als resultats per tal d'avançar en la reducció de la pobresa i la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni.

La Declaració de París dissenya un full de ruta orientat a l'acció per millorar la qualitat de l'Ajut i el seu impacte sobre el desenvolupament. Estableix una sèrie de mesures específiques d'implementació i un sistema de seguiment per avaluar-ne el progrés i assegurar que donants i beneficiaris de l'Ajut es vigilen mútuament en el compliment dels seus compromisos.

Valoració

Al Fòrum d'Alt Nivell celebrat a París el 2005, l'han seguit d'altres equivalents (Accra 2008, Pusan 2011, Mèxic 2014), que han servit per aprofundir en el camí obert per la Declaració de París i realitzar un seguiment continu dels progressos obtinguts. Tot el procés manifesta la voluntat i l'esforç, tant per part dels països donants com per part dels receptors, de fer front als problemes de l'Ajut i millorar-ne l'eficàcia.

No obstant això, segons reconeix l'Informe d'Avenços 2014: "Encara que els prolongats esforços per canviar la forma en què es lliura la cooperació per al desenvolupament estan donant fruits, cal fer molt més per transformar les pràctiques de cooperació i garantir l'apropiació nacional de totes les iniciatives de desenvolupament, així com la transparència i la rendició de comptes entre els associats per al desenvolupament."

La Declaració de París limitava la visió del desenvolupament a les relacions entre els estats i els governs centrals, sense tenir en compte el paper que juguen altres actors, com ara els governs locals i les organitzacions de la societat civil. A partir del Fòrum de Pusan (2011) es reconeix i potencia el paper d'aquests actors, tot i que encara hi queda moltíssima feina a fer. És important destacar que el marc adoptat en aquest fòrum va incloure, a més dels donants tradicionals, actors de la cooperació Sud-Sud, els països BRICS, organitzacions de la societat civil i donants privats.

En l'àmbit de la transparència, els progressos tampoc no són suficients, i els països en vies de desenvolupament encara no lideren el monitoratge de la manera que haurien de fer-ho. En definitiva, els avenços són lents i, encara que hi ha moltes coses que haurien pogut fer-se millor el 2005 i podrien fer-se millor ara, cal reconèixer que la Declaració de París marca una fita en la manera de fer i de concebre la cooperació per al desenvolupament.

Referències

Plataforma 2015 y Más, Evaluación de la implementación de la Declaración de París. Informe de síntesis, 2008 

OCDE, Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de Avances 2014 

OCDE, Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y programa de acción de Accra, 2005-2008 

Termes associats

Agenda d'Acció d'Accra, Eficàcia de l'Ajut, Objectius de Desenvolupament del Mil·leni

Equivalència en anglès

Paris Declaration of Aid Effectiveness

Categoria

Eficàcia de l'ajut