Glossari

Definicions

Desemborsament

Definició

És el lliurament de fons d'Ajut per al desenvolupament a un país receptor, l'adquisició de béns o serveis destinats a aquest o, per extensió, les quantitats gastades amb aquests fins. D'acord amb les regles del CAD, la transferència de recursos financers es comptabilitza pel seu valor efectiu, mentre que els béns i serveis es comptabilitzen pel valor del cost per al donant. En el cas d'activitats que es duen a terme en el país donant (per exemple, beques, campanyes de sensibilització social, etc.), el desemborsament es considera que ha tingut lloc quan els fons s'han transferit al proveïdor del servei o al seu beneficiari. El desemborsament d'un compromís pot estendre's durant un o diversos anys.

Valoració

Encertadament, el CAD comptabilitza els fluxos d'AOD d'acord amb el criteri comptable de caixa (moment en què es lliuren els fons, béns o serveis), en lloc del de meritació (moment en què neix el compromís). D'aquesta manera, és possible conèixer cada any els desemborsaments efectius realitzats per un donant i mesurar l'esforç que realitza en relació als seus recursos, per evitar la distorsió que podria derivar-se de la comptabilització de compromisos plurianuals.

Exemple: La suma de tots els desemborsaments d'AOD que realitza un donant al llarg d'un període de temps (per exemple, un any) és la seva AOD brut. Quan, d'aquests desemborsaments, es resten els reemborsaments per devolucions de préstecs, s'obté l'AOD neta. No obstant això, per simplificar, en ocasions el CAD es refereix, amb el terme de desemborsaments "nets", al resultat de restar dels desemborsaments "bruts" els reemborsaments.

Referències

CAD-OCDE, Glossary of Key Terms and Concepts 

Termes associats

AOD Bruta / AOD Neta, Ajut Reemborsable, Ajut Compromès

Equivalència en anglès

Disbursement

Categoria

Classificació de l'ajut