Glossari

Definicions

Documents d'Estratègia de Lluita contra la Pobresa (DELP)

Definició

Documents elaborats pel govern del país receptor mitjançant un procés de consulta que inclou la societat civil, en què també participen i que supervisen el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial i la comunitat internacional present a cada país. En ells s'analitza i es mesura la pobresa del país, les seves causes i la seva incidència, i s'estableixen els objectius de les polítiques macroeconòmiques, estructurals i socials necessàries per fer front a la pobresa. A més, s'hi especifiquen les necessitats de finançament extern que té el país per poder complir aquests objectius.

Valoració

Per tal d'augmentar l'eficàcia i l'apropiació dels Programes d'Ajust Estructural (condicionalitat de les polítiques públiques), el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional van plantejar un nou enfocament a la fi de la dècada de 1990, incloent-hi l'elaboració, per part dels mateixos països, d'estratègies de reducció de la pobresa, amb la novetat que fossin el resultat de processos de consulta participatius entre tots els actors implicats. Hi ha nombroses opinions i crítiques al respecte, entre les quals destaca l'observació que, si bé sembla que hi ha més participació per part dels governs i de la societat civil en l'elaboració dels DELP a hores d'ara que en el passat, hi ha dubtes sobre si aquesta participació és suficient —si s'aproxima més a un procés de consulta— o si, mantenint un enfocament centrat en el creixement econòmic, com fan el BM i l'FMI, hi ha una veritable llibertat per redactar un DELP, més enllà de discutir sobre les eines alternatives de lluita contra la pobresa, amb les conseqüències corresponents pel que fa a l'apropiació i a l'harmonització. En definitiva, es percep que, més que representar un canvi fonamental pel que fa als programes i a les idees, se'ls dóna continuïtat.

Exemple: Es pot consultar el llistat complet de Documents d'Estratègia de Lluita contra la Pobresa de l'FMI en el següent enllaç: Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) 

Referències

FMI, Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) 

FMI, Evaluación de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y del servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza, 2003

Observatori del Deute en la Globalització El Banco Mundial y el Documento sobre la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP): Ideas fallidas y experiencias fracasadas
,  2002

Cuesta, J., PRSP, ¿Nuevas siglas o nuevas ideas en la lucha contra la pobreza?, Real Instituto Elcano, 2004

Termes associats

Apropiació, Condicionalitat de les Polítiques Públiques, OFIMUDES

Equivalència en anglès

Poverty Reduction Strategy Papers

Categoria

Gestió de l'ajut