Glossari

Definicions

Eficàcia de l'Ajut

Definició

No existeix una definició tancada d'aquest terme, ja que en certa manera té vida pròpia i evoluciona al ritme que els actors internacionals fan evolucionar la pròpia política de cooperació. Des del compromís formal assolit el 2005 amb la Declaració de París sobre l'Eficàcia de l'Ajut, el concepte s'ha anat enriquint i depurant, i s'enfoca cada vegada més cap a l'òptica dels països i de la població beneficiària de l'Ajut; poc a poc, aquests van liderant els processos i l'agenda internacional, com s'ha anat posant de manifest en els fòrums que van seguir a París: Accra (2008), Pusan (2011) i Mèxic (2014).

De manera abstracta, l'Ajut és eficaç com millor contribueix al fet que el país beneficiari assoleixi els seus objectius de desenvolupament. El terme engloba una gran varietat de qüestions relacionades amb la gestió i el lliurament de l'Ajut, qüestions que afecten tant els donants com els socis.

Valoració

El canvi de focus cap als països beneficiaris de l'Ajut i el replantejament de les relacions Nord-Sud han estat fonamentals per avançar en l'agenda de l'eficàcia. En certa manera es pot parlar d'un canvi de paradigma i passar de la visió assistencialista de la primera i segona generació de l'Ajut al desenvolupament, a una visió que posa l'accent en la sostenibilitat, l'apoderament dels països i de les societats dels països del Sud, i en el desenvolupament de les seves capacitats. La forma de fer cooperació és un aprenentatge continu que en ocasions necessita recórrer al mètode d'assaig i error; els resultats encara són molt pobres pel que fa a alguns dels indicadors d'acompliment, però les experiències dels darrers anys han de ser un bon esperó per seguir avançant cap a  un Ajut cada vegada més eficaç.

Exemple: La Declaració de París construeix l'eficàcia al voltant de cinc principis, la definició dels quals es pot consultar en aquest Glossari: alineament, apropiació, harmonització, gestió orientada als resultats i retiment de comptes.

Referències

OCDE, Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y programa de acción de Accra, 2005-2008 

OCDE, Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de avances 2014

Termes associats

Qualitat de l'Ajut, Declaració de París

Equivalència en anglès

Aid Effectiveness

Categoria

Eficàcia de l'ajut