Glossari

Definicions

Enfocament VARD

Definició

Les sigles VARD signifiquen Vinculació entre Ajut d'emergència, Rehabilitació i Desenvolupament. L'enfocament VARD, per tant, és una forma de gestionar les crisis humanitàries que intenta integrar els conceptes d'Ajut Humanitari i d'Ajut al Desenvolupament, mirant de cobrir la llacuna existent entre les intervencions humanitàries (amb una perspectiva a curt termini) i les actuacions específiques de desenvolupament (orientades a llarg termini).

En essència, l'enfocament VARD aspira a convertir la necessitat de resposta davant d'una crisi humanitària (Ajut d'emergència) en una oportunitat per atallar les causes que originen la vulnerabilitat, augmentar la resiliència del país i reduir així els riscos en el futur (rehabilitació); la millora de les condicions permetrà aleshores la posada en marxa, a mitjà i a llarg termini, de programes de desenvolupament.

Valoració

L'enfocament VARD sorgeix en els anys 80 del segle passat en el marc d'una revisió generalitzada de l'assistencialisme que havia predominat en la primera generació. Significa una visió més completa, comprensiva i integradora de les diferents formes de cooperació, i una millora evident en termes d'eficàcia. La gestió de les crisis ha de venir acompanyada d'una gestió dels riscos (prevenció) i de la consolidació de les estructures polítiques, socials i financeres dels països que els pateixen, i ha de facilitar l'apropiació per part dels governs nacionals.

En els anys 90 es van aixecar crítiques contra l'enfocament VARD, en observar-se que certes intervencions humanitàries preconitzades des d'aquest enfocament van ser, en ocasions, instrumentalitzades i polititzades segons l'interès dels països donants. Aquestes crítiques, lluny de menyscabar l'enfocament, van servir com a esperó per polir-lo i millorar-ne les pràctiques, i es pot dir que avui dia segueix plenament vigent, més encara tenint en compte els desastres cíclics que pateixen diverses regions com a conseqüència del canvi climàtic.

La manera de desplegar l'enfocament VARD dependrà dels factors causants de les crisis humanitàries. Així, l'enfocament VARD resulta més senzill d'aplicar, com a resposta a catàstrofes naturals, quan es compta amb la col·laboració de les autoritats locals i ja hi ha implantada una estratègia de prevenció i gestió de riscos. Per exemple, quan hi ha àrees d'un país que han patit una catàstrofe amb menor intensitat, aquestes àrees poden redirigir l'Ajut cap a activitats que generin ingressos per a la comunitat, mentre que les zones més afectades encara tracten de sortir de la situació d'emergència alimentària o sanitària.

Pot resultar més problemàtic, tanmateix, aplicar l'enfocament VARD en estats fràgils o davant de conflictes violents, ja que hi ha un major risc de polititzar l'Ajut, o que aquesta no arribi als seus destinataris finals (corrupció, desviament de l'Ajut, etc.) i acabi afavorint la prolongació del conflicte armat. En aquests casos, cal valorar acuradament els orígens de la crisi i, si la situació ho recomana, conformar-se amb actuacions immediates d'alleujament.

Exemple: El 2010, després de les inundacions que van assolar el Pakistan i que van deixar 20 milions de persones afectades, es van suspendre els programes de desenvolupament en marxa per concentrar els esforços únicament en l'Ajut d'emergència i de reconstrucció; quan sis mesos després es va intentar reprendre aquests programes, molts van haver d'abandonar-se definitivament. Per contra, durant la sequera que va assolar la Banya d'Àfrica els anys 2011 i 2012, a Turkana (Kenya), Oxfam Intermón va seguir combinant l'acció genuïnament humanitària amb el treball d'Ajut al desenvolupament: va mantenir programes dirigits a mitigar la inseguretat alimentària mitjançant transferències d'efectiu, alhora que advocava per una major protecció social dels pastors per part de l'Estat i millorava la capacitació d'aquests per negociar els preus i gestionar les seves finances.

Referències

IECAH, La vinculación entre ayuda de emergencia, rehabilitación y desarrollo. Estado de situación a nivel internacional y aportaciones para la formulación de una política de la Oficina de Acción Humanitaria, 2010

Comissió Europea, Linking Relief, Rehabilitation and Development - An assessment, 2001 

Termes associats

Ajut Humanitari, Estats Fràgils, Resiliència

Equivalència en anglès

LRRD Approach

Categoria

Eficàcia de l'ajut