Glossari

Definicions

Fungibilitat de l'Ajut

Definició

Substitució dels fons interns del país receptor pel finançament extern del país donant, destinat a la mateixa finalitat. És a dir, en comptes de constituir un ajut addicional, se substitueix uns fons per uns altres, de manera que els fons del país soci poden desviar-se cap a altres fins, no necessàriament relacionats amb la lluita contra la pobresa.

Valoració

Hi ha el debat sobre si les noves modalitats d'ajuda impulsades per la Declaració de París sobre l'Eficàcia de l'Ajut, com ara l'Ajut programàtic i, dins d'aquesta, el recolzament pressupostari, són més fungibles que les altres modalitats que posen més el focus en el suport a projectes. S'argumenta que, escapant del control del donant, el suport pressupostari facilita que determinats governs de països socis desviïn fons cap a pràctiques corruptes o, senzillament, cap a objectius diferents als desitjables.

Encara que cap forma d'ajuda està exempta de risc, no hi ha però evidència empírica que unes modalitats d'ajuda resultin més fungibles que altres, per la qual cosa no s'ha de posar en dubte el suport als principis d'alineament i d'apropiació que consagra la Declaració de París.

Exemple: Un país de l'Àsia Central rep ajuda sanitària a través d'un programa de les Nacions Unides. Gràcies a la recepció d'aquests fons, el president del país beneficiari ordena desviar els fons, pressupostats per a la vacunació de la població infantil, cap a la contractació d'estrelles internacionals per fer un concert pel seu aniversari.

Referències

Leiderer, S., Fungibility and the Choice of Aid Modalities. The Red Herring Revisited, 2012,

Termes associats

Recolzament Pressupostari

Equivalència en anglès

Aid Fungibility

Categoria

Gestió de l'ajut