Glossari

Definicions

Gestió Orientada als Resultats

Definició

L'eficàcia de l'ajut està condicionada, entre d'altres aspectes, per la seva capacitat per generar impactes. Per aquest motiu, la Declaració de París sobre l'Eficàcia de l'Ajut proclama el principi de la gestió orientada als resultats, segons el qual la gestió i la implementació de l'Ajut han de realitzar-se amb vista a assolir uns resultats prèviament establerts, servint-se de la informació generada per millorar les preses de decisió.

Valoració

La gestió orientada als resultats significa un canvi de paradigma en la conceptualització de l'ajuda al desenvolupament, ja que el focus es trasllada de les entrades (quant es té i quant es gasta) a la generació de resultats i d'impactes mesurables de manera objectiva (és a dir, què es pot aconseguir amb els fons). De vegades, la mateixa definició del resultat que es pretén aconseguir pot resultar problemàtica, ja que la visió dels donants i la dels socis poden diferir.

Tot i que la Declaració de París (2005) ja proposava una orientació als resultats, alineats amb el marc d'avaluació establert pel país soci, cal esperar l'Aliança de Pusan (2011) perquè comenci a generalitzar-se l'ús de marcs nacionals de resultats. Segons aquest acord, els marcs s'adoptaran com a eina comuna per avaluar l'acompliment, sempre que siguin transparents i estiguin liderats pel país soci; es basaran en un nombre manejable d'indicadors de producte i de resultat, construïts a partir de les prioritats i metes del país soci. I idealment, aquests marcs s'han d'haver elaborat mitjançant processos participatius que incloguin tots els actors pertinents del país.

Exemple: L'Aliança de Pusan va establir com a meta que el 2015 tots els proveïdors de cooperació per al desenvolupament utilitzessin els marcs nacionals de resultats, com a base de la planificació, l'execució i la presentació d'informes. Caldrà mesurar, a més, si l'ús que es fa dels marcs nacionals és baix, moderat o alt.

Referències

OCDE, Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de avances 2014 

Termes associats

Declaració de París, Avaluació, Indicadors d'Acompliment, Seguiment, Retiment de Comptes

Equivalència en anglès

Managing for Development Results

Categoria

Eficàcia de l'ajut