Glossari

Definicions

Indicador d'Acompliment

Definició

És una sèrie de variables que s'utilitzen per mesurar els canvis produïts per una intervenció de desenvolupament o per valorar el grau de consonància dels resultats en comparació amb el que s'havia planificat. El conjunt d'indicadors d'acompliment utilitzats per a l'avaluació i el seguiment d'un programa rep el nom de 'matriu d'indicadors' o 'matriu de seguiment'.

Valoració

La mesura de l'acompliment va en línia amb la gestió orientada als resultats i amb l'avaluació dels processos d'ajuda al desenvolupament com a eina d'aprenentatge. D'acord amb els principis d'eficàcia de l'ajuda, els donants han de complir amb la matriu d'indicadors formulada pels països socis, i l'ajuda ha d'estar alineada amb les prioritats i metes del desenvolupament. 

La mateixa elaboració d'un indicador no és una tasca senzilla, ja que cal identificar la font de dades per a cada variable, verificar si la variable proporcionada per la font realment es correspon amb la que apareix a la definició, establir un valor de referència per avaluar l'acompliment propi, etc. Davant les dificultats tècniques de definir les matrius d'indicadors per primera vegada, hi ha el risc que els països receptors de l'ajuda acceptin les "recomanacions" del donant i acabin utilitzant matrius més d'acord amb els interessos i objectius d'aquest que amb els seus.

Exemple: Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni defineixen indicadors d'acompliment per a cada un dels vuit objectius plantejats. Així, en relació amb el primer objectiu (eradicar la pobresa extrema i la fam), destaca l'indicador de reduir a la meitat la proporció de persones amb ingressos inferiors a 1,25 dòlars al dia entre el 1990 i el 2015.

Referències

ADM, The Role and Use of Performance Measurement Indicators, 2011 

Termes associats

Avaluació, Gestió Orientada als Resultats, Indicadors d'Acompliment, Retiment de Comptes

Equivalència en anglès

Performance Indicator

Categoria

Gestió de l'ajut