Glossari

Definicions

Memoràndum d'Entesa

Definició

En el Dret, un 'memoràndum d'entesa' és la formalització per escrit d'un acord entre dues o més parts, per expressar uns objectius i unes línies d'actuació comuns, però que no produeix compromisos vinculants o legalment exigibles entre les parts. Aplicat a l'àmbit de la cooperació, un memoràndum d'entesa serveix per determinar les condicions en què es desenvoluparan l'Ajut i els compromisos que cada part ha d'adquirir.

Valoració

Com succeeix amb qualsevol altre document d'associació, el memoràndum d'entesa fa l'ajuda més previsible i facilita la responsabilitat mútua, malgrat que, en mancar d'efectes pròpiament vinculants, no és estrany veure-hi incompliments d'alguna de les parts.

Exemple: Un memoràndum d'entesa que va fer parlar molt l'any 2013, el van subscriure els governs d'Austràlia i de la Xina per col·laborar entre si i coordinar les respectives polítiques de cooperació amb els països de l'oceà Pacífic. Serà interessant analitzar-ne els resultats quan hagin transcorregut alguns anys, ja que es tracta d'un acord entre un donant tradicional (Austràlia) i un de emergent (la Xina), que no és membre de l'OCDE i que no accepta molts dels postulats proposats per aquesta organització en matèria d'ajuda al desenvolupament.

Referències

PDNU, Memorandum of Understanding concerning the establishment of a strategic partnership between the European Commission and the United Nations Development Programme, 2004 

Termes associats

Associació, Codi de Conducta, Sortida Responsable

Equivalència en anglès

Memorandum of Understanding

Categoria

Gestió de l'ajut