Glossari

Definicions

Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)

Definició

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni han marcat l'agenda internacional de cooperació durant els tres primers lustres del segle XXI, definint unes fites a mig termini per tal de fer visibles i quantificar els èxits de l'Ajut al desenvolupament. Amb l'objectiu de fons de reduir la pobresa extrema a mitjan 2015, les Nacions Unides van acordar amb la comunitat internacional una sèrie d'objectius de desenvolupament, amb unes metes i uns indicadors específics. 

La Declaració del Mil·lenni, de 18 de setembre de 2000, és el document que recull els següents compromisos: 1) eradicar la pobresa extrema i la fam; 2) aconseguir una educació primària universal; 3) promoure la igualtat entre els gèneres i l'autonomia de la dona; 4) reduir la mortalitat infantil; 5) millorar la salut materna; 6) combatre el VIH de la SIDA, el paludisme i altres malalties; 7) garantir la sostenibilitat del medi ambient, i 8) fomentar una associació mundial per al desenvolupament.

Valoració

Els ODM han orientat les iniciatives internacionals de cooperació per al desenvolupament durant els últims quinze anys i han permès l'establiment d'un marc de referència per a donants i per als països socis. Amb aquest impuls, han facilitat l'assoliment d'importants èxits:

  • Avenços associats a la consecució dels Objectius: reducció, tant del nombre de persones que viuen en l'extrema pobresa com de la taxa de pobresa en totes les regions del món; reducció a la meitat del percentatge de persones sense accés a fonts d'aigua potable millorada; reducció del percentatge d'habitants a barris marginals, i igualtat en l'educació primària per a nens i nenes.
  • Ser capaços de reunir els diferents marcs de referència i els diversos organismes de les Nacions Unides en una plataforma comuna de desenvolupament. 
  • Renovar l'interès i la creença en la responsabilitat global d'eradicar la pobresa; centrar l'atenció política en unes poques àrees clau de desenvolupament i demostrar una extraordinària longevitat: els ODM continuen i continuaran vigents a l'agenda global (Agenda Post 2015),– ja que constitueixen una fita, tant per als governs com per a una part important dels protagonistes del diàleg sobre desenvolupament. 

No obstant això, els ODM no han estat exempts de crítiques. La primera crítica que se'ls adreça té a veure amb els objectius que no s'aconseguiran (alfabetització, desaparició de la fam, millora de la salut materna, etc.) i amb la reducció del pressupost d'AOD en molts països, amb l'excusa de la crisi econòmica. D'altra banda, també s'ha criticat que els ODM no inclouen una sèrie de temes fonamentals, com ara els drets humans, la pau, la seguretat, la governança i la protecció als sectors més vulnerables. S'ha indicat que van ser dissenyats pels països donants sense atendre les demandes fetes des del Sud, que representen una visió reduccionista del desenvolupament i que la seva definició es concentra massa estrictament en els sectors socials. 

Referències

Nacions Unides, web temàtica 

 

Nacions Unides, Campanya del Mil·lenni a Espanya  

 

Save the Children, Tras los objetivos de desarrollo del Milenio: estableciendo las opciones y los elementos esenciales para un nuevo marco de desarrollo en 2015, 2012 

Termes associats

Agenda Post 2015, Declaració de París, Agenda d'Acció d'Accra, Fons Globals, Indicador d'Acompliment

Equivalència en anglès

Millennium Development Goals (MDG)

Categoria

Eficàcia de l'ajut