Glossari

Definicions

OFIMUDES: Organismes Financers Multilaterals de Desenvolupament

Definició

En general, es considera organismes multilaterals de desenvolupament el conjunt d'institucions internacionals de base governamental, l'activitat de les quals, o almenys una part significativa d'aquesta, es dirigeix ​​a promoure el desenvolupament en els països receptors d'Ajut. Cal distingir entre organismes no financers (OMUDES) i financers (OFIMUDES). La diferència entre els uns i els altres rau en la seva naturalesa: els OMUDES tenen una estructura i un funcionament que, salvant les distàncies, és equivalent a la de les agències nacionals dels països donants (AECID a Espanya, DFID al Regne Unit, etc.), i els OFIMUDES, en canvi, s'assemblen més a un banc, els accionistes del qual són els governs dels estats membres, i amb unes activitats que tendeixen a orientar-se cap a la concessió de préstecs concessionals i cap a l'ajuda reemborsable.

Dins dels OFIMUDES, poden distingir-se tres tipus d'institucions diferents:

i. Bancs de desenvolupament.- Proporcionen capital als països prestataris que els componen perquè emprenguin projectes de desenvolupament. Els destinataris de l'ajuda són, per tant, els estats, que ofereixen com a garantia el capital subscrit en el banc. Exemple: Grup Banc Mundial.

ii. Fons especials.- Actuen per mitjà de donacions i crèdits tous, dirigits als països més pobres. Es financen amb càrrec a les dotacions aportades pels països donants (denominades reposicions) i amb una part dels beneficis que obtenen els bancs de desenvolupament. Exemple: Fons Africà de Desenvolupament, pertanyent al Banc Africà de Desenvolupament.

iii. Institucions financeres internacionals dedicades al desenvolupament del sector privat.- En lloc de donar suport al sector públic, com els anteriors instruments, aquestes institucions recolzen el sector privat dels països en vies de desenvolupament, concedint-li crèdits, prestant-li garanties o adquirint-ne participacions de capital. És un vehicle apte per involucrar, en la política de cooperació, els inversors privats i les entitats financeres dels països desenvolupats. El major organisme d'aquest àmbit és la Corporació Financera Internacional, que pertany al Banc Mundial.

Valoració

Als OFIMUDES, els afecten les mateixes crítiques que als OMUDES (consulteu l'entrada següent d'aquest glossari). A aquesta crítica, cal sumar-hi l'associada a l'Ajut reemborsable (consulteu l'entrada corresponent), amb el rerefons de l'ànim de lucre de la seva activitat. Entre els punts positius dels OFIMUDES, però, cal reconèixer que propicien la implicació d'interessos privats en l'ajuda al desenvolupament i que, de vegades, actuen com a prestamista d'últim recurs, en intervenir en països que no tenen accés a altres fonts de finançament.

Exemple: El Grup Banc Mundial (GBM) i el Fons Monetari Internacional (FMI) són els OFIMUDES més representatius, amb un àmbit global d'actuació. A l'àmbit regional, és molt important la tasca dels bancs de desenvolupament, entre els quals destaquen el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), el Banc Africà de Desenvolupament (BAfD), el Banc Asiàtic de Desenvolupament (BAD) i el Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (BERD).

Referències

OCDE, Multilateral Aid Report, 2012 

 

OCDE, What do we know about multilateral aid?, 2014 

Termes associats

Fons Fiduciari, Fons Global, IPPAE, IADMI, OFIMUDES, Ajut Multibilateral, Ajut Multilateral, Condicionalitat de les Polítiques Públiques

Equivalència en anglès

Development Multilateral Financial Institutions

Categoria

Gestió de l'ajut