Glossari

Definicions

ONGD: Organització No Governamental de Desenvolupament

Definició

Organitzacions privades sense ànim de lucre que poden organitzar-se en l'àmbit local, nacional o internacional, i que tenen com a finalitat o objecte exprés la realització d'activitats relacionades amb els principis i objectius de la cooperació internacional per al desenvolupament. A Catalunya, trobem ONGD que treballen únicament en països en vies de desenvolupament, així com d'altres que també actuen contra la desigualtat i la pobresa dins les nostres fronteres. També hi ha ONGD que, a més a més, duen a terme iniciatives de sensibilització social (com l'educació per al desenvolupament). A més de ser executores de projectes, les ONGD són interlocutores de l'Administració per al disseny i seguiment de la política espanyola de cooperació, i estan representades en el Consell de Cooperació.

Les ONGD es financen per mitjà d'aportacions privades (quotes de socis, donacions particulars, activitats de captació de fons, etc.) i de subvencions públiques (anuals o a través de convenis). Els fons que reben per aquest últim mitjà es computen generalment com a Ajut Oficial al Desenvolupament.

Valoració

Les ONGd són l'actor principal de la societat civil en la lluita contra la pobresa global i contribueixen activament a la cooperació per al desenvolupament, ja que recapten fons públics i privats, executen programes o projectes específics finançats per l'AOD i complementen l'acció pública. A més, enforteixen la democràcia i el paper de la societat civil en els països socis i donats en què operen, i acosten la política de cooperació als ciutadans per mitjà de l'educació per al desenvolupament.

Les ONGD han d'ajustar-se, en el decurs de la seva actuació, a un codi de conducta i, com a destinatàries de fons públics, són responsables de retre comptes davant dels ciutadans i dels poders públics.

En paral·lel al fet que la seva tasca és cada vegada més valorada en l'àmbit internacional i que la seva veu és té cada dia més en compte en els fòrums sobre l'eficàcia de l'ajuda, les retallades de l'AOD a Espanya han provocat la desaparició de moltes d'elles i han generat, a les que queden, una gran incertesa envers el futur. Encara més greus que les mateixes retallades són els impagaments de les subvencions aprovades per a projectes ja executats, per part de determinades administracions autonòmiques i locals, fet que ha provocat el col·lapse financer de diverses ONGD.

Exemple: Oxfam Intermón és una ONGD amb presència a 41 països del món, amb quatre àmbits principals d'activitat: programes de desenvolupament, acció humanitària, comerç just, i campanyes i educació. Se'n pot consultar la memòria anual d'activitats en aquest enllaç

Referències

Web AECID sobre les ONGD 

 

Termes associats

Educació per al Desenvolupament, Subvencions a les ONGD

Equivalència en anglès

NGT: Non Governmental Development Organizations

Categoria

Gestió de l'ajut