Glossari

Definicions

Recolzament Oficial Total per al Desenvolupament Sostenible (ROTDS)

Definició

Aquest concepte expressa el resultat de sumar els fluxos d'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) més els denominats Altres Fluxos Oficials (Afo), que són la resta de transaccions que tenen lloc entre un país donant i un país soci inclòs a la llista de receptors del CAD que no reuneixen algun dels requisits d'elegibilitat per poder ser comptabilitzats com a AOD (això pot succeir perquè no tinguin una finalitat primària de desenvolupament o perquè, en cas de tractar-se de préstecs, no arribin al llindar de concessionalitat exigit).

L'origen d'aquest concepte es troba a la Reunió d'Alt Nivell del CAD de desembre de 2014, on es va acordar la creació d'aquesta mitjana com a complement de la de l’AOD, amb l’objectiu de capturar la totalitat de recursos que els països donants posen a disposició dels països socis.

Valoració

L'aparició d'aquesta nova forma de mesurar la cooperació entre països desenvolupats i països en desenvolupament va causar profundes suspicàcies entre les organitzacions de la societat civil, ja que veuen en aquesta mesura una amenaça per a reemplaçar la d'AOD en el mitjà-llarg termini o, almenys, com una forma de maquillar les xifres d'esforç dels països donants i esquivar el compliment de compromisos internacionals com el de la Meta del 0,7.

Exemple: Actualment el CAD permet reportar com a AOD els costos d'assistència a refugiats en el seu territori per part d'un país donant durant el primer any d'acollida. Transcorreguts els dotze primers mesos, els costos en que segueixi incorrent el país donant es categoritzen com a Altres Fluxos Oficials. En tots dos casos, serien comptabilitzats com a part del Suport Total per al Desenvolupament Sostenible.

Referències

DAC High Level Meeting. Final Communiqué. 16/12/2014. http://www.oecd.org/dac/OECD%20DAC%20HLM%20Communique.PDF

Termes associats

Ajut Oficial al Desenvolupament, Agenda de Desenvolupament Sostenible

Equivalència en anglès

Total Official Support for Sustainable Development (TOSSD)

Categoria

Classificació de l'ajut