Glossari

Definicions

Retiment de Comptes

Definició

És un dels cinc principis de la Declaració de París, que fa referència a la responsabilitat mútua, tant dels donants com dels països socis, de retre comptes mútuament dels resultats del desenvolupament i de garantir la transparència en la utilització dels recursos (retiment mutu). A més, els països socis i els donants es comprometen a retre comptes internament, als seus parlaments i a la ciutadania, sobre els progressos en la implementació dels compromisos acordats (rendició interna).

Valoració

Des de la definició d'aquest principi en la Declaració de París de 2005, el focus del retiment de comptes s'ha anat traslladant cap als països socis, tant pel que fa a la definició de marcs nacionals de resultats, com a la rendició de comptes davant els ciutadans i els parlaments. En el primer cas, es tracta de donar resposta a les necessitats específiques dels països i d'alinear-se amb les seves polítiques de cooperació i desenvolupament. En el segon, es pretén incloure en els mecanismes de la responsabilitat mútua un elenc més ampli d'actors que s'involucrin en la cooperació per al desenvolupament, comptant en particular amb les ONGD.

Exemple: Sota els auspicis del Fòrum sobre Cooperació per al Desenvolupament, el Departament d'Afers Econòmics i Socials de les Nacions Unides realitza cada dos anys una enquesta de responsabilitat mútua en els diferents països, en col·laboració amb el PNUD. Aquesta enquesta es distribueix entre 140 ministeris de planificació i finances de països en vies de desenvolupament, que són convidats a consultar totes les parts interessades per tal d'identificar unes eines d'avaluació mútua, com ara les polítiques d'ajuda i d'associació o les plataformes de diàleg.

Referències

Ayuso, A.; Cascante, K., Rendición de cuentas mutua y gobernanza del sistema de Cooperación al Desarrollo: hacia una convergencia de los mecanismos. 

Ayuso, A.; Cascante, K., Rendición de cuentas y sociedad civil en el sistema español de cooperación al desarrollo por una gobernanza democrática comprometida con la efectividad

OCDE, Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de avances 2014 

Termes associats

Declaració de París, Gestió Orientada a Resultats, Transparència

Equivalència en anglès

Accountability

Categoria

Eficàcia de l'ajut