Glossari

Definicions

Sector

Definició

Conjunt d'activitats de desenvolupament que s'agrupen generalment amb fins d'acció pública, com ara la salut, l'educació, l'agricultura, el transport, etc. Segons el CAD de l'OCDE, per saber el sector al qual va destinada una determinada intervenció de desenvolupament cal respondre a la pregunta: ¿Quina àrea específica de l'estructura econòmica i social del país receptor es pretén promoure?. No es tracta, per tant, d'analitzar el tipus de béns que es proporcionen, sinó la finalitat que es persegueix. El CAD estableix una classificació sectorial que han de seguir els països donants en reportar les seves actuacions de cooperació, diferenciant-ne els sectors (3 dígits) dels codis CRS (5 dígits). Així mateix, s'hi distingeix l'ajuda sectorialment especificable (sectors 100-400) de l'ajuda sectorialment no especificable (la resta).

Valoració

Igual que les intervencions de desenvolupament en un país soci han de venir precedides d'un enfocament estratègic i global, el mateix es pot dir de les intervencions que es duen a terme en un sector determinat. Fins al 2012, la cooperació espanyola establia els sectors prioritaris d'actuació per mitjà dels plans directors, mentre que el MAEC elaborava els documents de planificació estratègica per sectors específics (per exemple, l'acció humanitària, l'educació, el gènere o la governabilitat) i l'AECID programava plans d'actuació sectorial. L'enfocament ha canviat a partir del IV Pla Director (2013-2016), que a diferència dels cicles anteriors, que estructuraven l'acció al voltant de prioritats sectorials, temàtiques i instrumentals, es limita a donar unes vagues orientacions generals (pàg. 17 del Pla).

Exemple: Un exemple d'actuació de la cooperació espanyola orientada a un sector específic (sector 140 del CAD) és el Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament (FCAS), conegut com el "Fons de l'Aigua". Va ser creat a finals de l'any 2007 amb l'objectiu, dins del marc general dels ODM, de fer efectiu l'accés a l'aigua i als serveis de sanejament per a milers de persones de l'Amèrica Llatina i del Carib. Encara que Espanya es va comprometre a desemborsar, per mitjà d'aquest fons, un total de 1.500 milions de dòlars en quatre anys (uns 1.100 milions d'euros al canvi de l'època), el programa es va interrompre el 2011 amb a penes 760 milions d'euros desemborsats. El 2014 estava previst que el FCAS financés dues actuacions a l'Amèrica Llatina.

Referències

CAD-OCDE, Purpose Codes: sector classification 

SGDIC (MAEC), Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, Comunicación 2014 

Termes associats

Concentració Geogràfica i Sectorial, Enfocament de Programes, Serveis Socials Bàsics

Equivalència en anglès

Sector

Categoria

Gestió de l'ajut