Glossari

Definicions

Subvencions a les ONGd

Definició

Molt sovint, les entitats públiques manquen dels mitjans tècnics i humans o de l'experiència necessaris per dur a terme determinades intervencions de desenvolupament. Per aquest motiu, financen amb fons públics l'activitat de les Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament, que es comprometen a executar intervencions concretes a càrrec del pressupost consignat.

Com succeeix amb d'altres subvencions públiques, el sistema es basa en la concurrència competitiva entre les diferents ONGD, que presenten sol·licituds per a les convocatòries obertes. En l'àmbit estatal (AECID), es distingeixen tres tipus de convocatòries: per a accions,  a les quals pot presentar-se qualsevol ONGD; per a projectes, que tenen una durada màxima de 2 anys i estan restringides a les ONGD espanyoles amb 5 anys d'experiència, com a mínim, i per a convenis, que són intervencions estratègiques de major pressupost i d'una durada inferior a 4 anys, restringides a les ONGD espanyoles qualificades.

Les Comunitats Autònomes i alguns ajuntaments també formulen les seves convocatòries de subvencions, amb una operativa molt semblant a l'estatal.

Valoració

Les subvencions públiques són un instrument de desconcentració de les accions de desenvolupament que permeten optimitzar l'ús dels recursos, aprofitant l'experiència en el terreny i el saber fer de les ONGD. Per descomptat, aquestes són responsables del bon fi del pressupost lliurat, i han de retre comptes de la seva actuació i orientar la seva gestió a l'obtenció de resultats, com fan les entitats públiques.

En els últims anys, hem assistit a una caiguda precipitada en la concessió de subvencions, tant pel que fa al pressupost global, com al nombre d'entitats beneficiàries. En el cas de l'AECID, per exemple, el 2013 va finançar les ONGD amb 118,3 milions d'euros, menys de la meitat dels 238,8 milions concedits el 2010. Així mateix, el maig del 2014 l'AECID va aprovar els convenis amb les ONGD per al període 2014-2017, amb un pressupost total de 170 milions d'euros; a tall de comparació, entre el 2010 i el 2013, es van executar 518 milions d'euros en subvencions canalitzades a través de convenis.

Les caigudes en el cas de les subvencions autonòmiques han estat fins i tot majors, i han vingut acompanyades, en molts casos, d'impagaments o de greus retards en les subvencions concedides, el que compromet la viabilitat financera de nombroses ONGD, que ja han emprès les intervencions de desenvolupament avançant els fons dels seus propis recursos.

Referències

AECID.- Informe ONGD 2013

AECID, Relación de convenios aprobados (període 2014-2017) 

Termes associats

ONGd

Equivalència en anglès

Subvention to NGT

Categoria

Gestió de l'ajut