Glossari: Classificació de l'ajut

Algunes paraules que tot sovint s’associen a un Ajut millor i de més qualitat

Definicions

Ajut Bilateral

Definició

L'Ajut bilateral és una forma de canalització per la qual el país donant proporciona Ajut Oficial al Desenvolupament al país soci, per a la realització d'actuacions concretes i especificades. El més habitual és que aquestes actuacions siguin executades directament per una entitat pública del país beneficiari (govern soci o altres actors locals), per una entitat pública del país donant (l'AECID, en el cas espanyol), o bé indirectament, per mitjà d'una ONGD que treballa en el país de destinació. Altres formes de canalització de l'Ajut són l'Ajut Multilateral i l'Ajut Multibilateral.

Valoració

L'Ajut Bilateral pot estar més adreçat a promoure els interessos econòmics, polítics i geoestratègics del donant que a satisfer les necessitats de desenvolupament i lluita contra la pobresa. Es considera que l'Ajut que es canalitza a través d'organismes multilaterals és més neutre i eficaç, de manera que el Comitè d'Ajut al Desenvolupament recomana augmentar el pes de l'Ajut Multilateral sobre el total de l'Ajut.

Exemple: Els abocaments de seguiment del MAEC i de la Generalitat van plens d'intervencions de caràcter bilateral. Serveixi com a exemple el desemborsament al 2009, per part de l'ACCD, de 8.567,78 euros per formar metges mitjançant la metodologia PBL a la Facultat de Beira, a Moçambic. La mateixa Universitat de Beira va executar aquest projecte.

Referències

CAD - OCDE, Glossary of Key Terms and Concepts 

Termes associats

Ajut Multibilateral, Ajut Vinculat, Recolzament Pressupostari, Subvencions a les ONGD

Equivalència en anglès

Bilateral Aid

Categoria

Classificació de l'ajut

Ajut Compromès

Definició

D'acord amb el CAD, es tracta d'un Ajut que està compromès per mitjà d'una obligació ferma, expressada per escrit i recolzada pels fons necessaris, que assumeix el donant envers el país soci.

Els compromisos bilaterals es comptabilitzen per la quantitat total de la transferència esperada, amb independència del temps requerit per completar-ne el  desemborsament.

Els compromisos amb els organismes multilaterals es computen com la suma de: 1) qualsevol desemborsament realitzat durant l'any sobre el qual s'informa, que no hagi estat prèviament notificat com a compromís, i 2) els desemborsaments esperats per a l'any següent.

Valoració

El compliment dels compromisos assumits pels donants internacionals és fonamental perquè els països socis (o els organismes multilaterals) puguin fer una bona programació de les seves intervencions i, a continuació, executar-les adequadament. Un Ajut previsible s'alinea millor amb les prioritats i l'agenda del país soci i en facilita l'apropiació.

Exemple: Analitzant l'abocament de seguiment de la Generalitat corresponent al 2007, ens trobem amb nombrosos casos d'Ajut compromès en forma de programes plurianuals: més enllà de desenvolupar un projecte a curt terme, molts planifiquen accions que superen els dos anys, com és el cas dels 140.000  euros que va invertir a Nicaragua l'ACCD en enfortir la qualitat dels medicaments. El projecte el va dur a terme Farmacèutics Mundi i al 2007 va rebre una part substancial de la subvenció (84.000 euros).

Referències

CAD - OCDE, Glossary of Key Terms and Concepts

Termes associats

Ajut Desemborsat, OMUDES, País Soci, Previsibilitat de l'Ajut

Equivalència en anglès

Commitment

Categoria

Classificació de l'ajut

Ajut Desemborsat

Definició

Vegeu Desemborsament

Categoria

Classificació de l'ajut

Ajut Genuí / Ajut Inflat

Definició

Segons la confederació europea d'ONGD, CONCORD, l'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) no hauria de comptabilitzar les ajudes a estudiants i a refugiats, l'Ajut vinculat ni les condonacions de deute, i també hauria de restar a part els interessos del deute. En essència doncs, considera que totes aquestes són formes d'inflar l'Ajut. Per tal de poder comparar l'AOD de qualitat o real entre donants, resten aquestes partides d'Ajut "inflat" que engreixen les xifres del mateix, i la resta es denomina Ajut "genuí", que correspon a l'ajuda de qualitat.

Valoració

En les estadístiques oficials que publiquen els països membres del Comitè d'Ajut al Desenvolupament (CAD) de l'OCDE, estan incloses partides la qualificació com a AOD de les quals resulta difícil d'acceptar, ja que o bé no tenen un impacte real en el desenvolupament del país receptor, o bé estan orientades a servir els interessos del país donant:

 •  Ajudes a estudiants.- És una forma de cooperació tècnica: estudiants de països socis que reben ajudes per a estudiar en un país donant. No està clar el benefici que té per al país soci, ja que aquests estudiants gastaran els diners de la beca en el país donant i hi ha el risc que ni tan sols tornin al seu país d'origen.
 • Condonacions de deute.- En la majoria dels casos, es beneficien d'aquestes operacions països socis amb greus dificultats per fer front al reemborsament del deute. Pel que la condonació, tot i ser una cosa positiva, no tindrà una incidència real sobre la vida de la població.
 • Ajudes a refugiats.- Les persones que es refugien en un país donant, fugint de la persecució que pateixen en el seu país d'origen, en ocasions reben ajudes materials per part del país d'acollida que computen com a AOD. Encara que aquestes actuacions són molt positives per preservar els drets humans de les persones afectades, no tenen un efecte tangible en el desenvolupament del país d'origen, per la qual cosa no s'haurien de comptabilitzar com a AOD.
 • Ajuda vinculada.- Persegueix els interessos del país donant i de les seves empreses, no els del país soci.
 • Interessos del deute.- De la mateixa manera que un país donant comptabilitza els reemborsaments del principal d'un préstec a un país soci amb signe negatiu (neutralitzant el desemborsament previ), també hauria de comptabilitzar com a AOD negatiu els fons que rep per a l'abonament dels interessos associats a aquest préstec, ja que són ingressos financers derivats de la seva política d'ajuda al desenvolupament. 

Exemple: Segons les dades de CONCORD, el 44% de l'AOD bilateral lliurat per Espanya el 2013 va ser inflat, equivalent a uns 338 milions de dòlars. El 71% de l'Ajut inflat es va deure a condonacions del deute; el 14%, a interessos del deute; el 8%, a Ajut als refugiats, i el 7%, a Ajut vinculat. En el cas català, ens resulta difícil obtenir-ne xifres concretes, per bé que podem anotar a la desproporció de l'Ajut inflat en l'exercici del 2014, quan les ajudes a estudiants estrangers en universitats catalens van ascendir a més del 20% del pressupost en Ajut de la Generalitat.

Referències

CONCORD, AidWatch 2014

Termes associats

Ajut Vinculat, Ajut Oficial al Desenvolupament, Ajut Programable per País, Condonació del Deute, Cooperació Tècnica

Equivalència en anglès

Genuine Aid / Inflated Aid

Categoria

Classificació de l'ajut

Ajut Humanitari

Definició

L'Ajut humanitari és un sector propi dins de l'AOD que es defineix com a assistència dissenyada per salvar vides, alleujar el sofriment, i mantenir i protegir la dignitat humana, en prevenció o en situacions d'emergència i/o de rehabilitació. D'acord amb les Nacions Unides, per ser classificat d'humanitari, l'Ajut ha de ser consistent amb els principis d'humanitat, imparcialitat i independència, a més del de neutralitat; els tres primers van ser consagrats per la Resolució 46/182 de l'Assemblea General de les Nacions Unides de 1991, i l'últim per la Resolució 58/114 de 2006:

 • Principi d'humanitat: el sofriment humà ha de ser atès allà on es trobi. L'objectiu de l'acció humanitària és protegir la vida i la salut, i garantir el respecte dels éssers humans.
 • Principi d'imparcialitat: l'acció humanitària ha de dur-se a terme en funció de la necessitat, donant prioritat als casos més urgents i sense fer distincions per raons de  nacionalitat, raça, sexe, creences religioses, classe social o opinió política.
 • Principi d'independència operativa: l'acció humanitària ha de ser autònoma dels objectius polítics, econòmics, militars o d'un altre tipus que qualsevol agent humanitari pugui tenir respecte a les zones on s'estiguin executant mesures humanitàries.
 • Principi de neutralitat: els actors humanitaris no han de prendre partit en les hostilitats i controvèrsies d'ordre polític, racial, religiós o ideològic.

Es distingeixen tres grans categories d'Ajut humanitari: d'emergència, de reconstrucció i rehabilitació, i de prevenció de desastres. Tots ells s'expliquen a l'exemple adjunt.

Valoració

L'Ajut humanitari és, per naturalesa, imprevisible, per la qual cosa no és possible avaluar la seva eficàcia utilitzant els mateixos paràmetres que per a altres formes d'ajuda. La clau per als països donants està en millorar la seva capacitat de prevenció (gestió de riscos) i de resposta davant de situacions de crisi, al mateix temps que han de cooperar amb els països socis per incrementar la seva resiliència davant d'aquestes crisis, a fi de restablir-se com més aviat millor de les seves conseqüències.

Avui dia no és possible estudiar les intervencions humanitàries aïllant-les i separant-les de la resta d'intervencions de desenvolupament. En aquest sentit, l'enfocament VARD preconitza una vinculació entre les ajudes d'emergència i rehabilitació i l'Ajut específic al desenvolupament, en considerar les crisis humanitàries com una oportunitat per a una millor reconstrucció (build back later).

Exemple: L'Ajut humanitari engloba el sector 700 de la classificació del CAD. Dins d'aquest es distingeixen les següents categories:

 • 720: Ajut d'emergència.- S'entén com a situació d'emergència la resultant d'una crisi provocada per l'home i/o per una catàstrofe natural. Es diferencia entre Ajut i serveis materials d'emergència, Ajut alimentari d'emergència i coordinació dels serveis de protecció de l'Ajut.
 • 730: Ajut a la reconstrucció i rehabilitació.- Són actuacions menys immediates i amb un enfocament a més llarg termini, orientades al fet que el país receptor superi els efectes de la crisi humanitària.
 • 740: Prevenció de desastres.- Activitats destinades a reduir els riscos de desastre i a prevenir-los.

Referències

Global Humanitarian Assistance, A Development Initiative, Global Humanitarian Report 2014

OCDE, Purpose Codes: sector classification

Termes associats

Ajut Oficial al Desenvolupament, Enfocament VARD, Resiliència

Equivalència en anglès

Humanitarian Aid

Categoria

Classificació de l'ajut

Ajut Multibilateral

Definició

Es considera Ajut multibilateral els fluxos d'Ajut que les administracions oficials del país donant lliuren a un Organisme Multilateral de Desenvolupament (OMUDES), com ara als programes o a les organitzacions de les Nacions Unides, especificant prèviament la destinació i/o el sector o programa al qual es dedicaran els fons. Es diferencia de l'Ajut multilateral, en la qual el país donant subministra, a organismes multilaterals, quotes per a la lliure adjudicació d'aquests mateixos organismes. Per aquesta raó, el CAD la considera com un subtipus de l'Ajut bilateral.

 

Valoració

El CAD critica l'operativa pròpia de l'Ajut multibilateral des del punt de vista de l'eficàcia de l'Ajut, ja que encaminar fons a partides específiques suposa per al receptor costos de transacció majors, associats a informes de rendició de comptes, justificacions, un marge de maniobra menor per utilitzar fons per a programes o projectes de més envergadura i, en resum, un menor impacte.

A més, l'Ajut multibilateral es pot considerar com un multilateralisme "bilateralitzat", ja que poden prevaler els interessos de visibilitat política, de la mateixa manera que s'esdevé amb l'Ajut bilateral. Encara que, en principi, la gestió d'aquest Ajut per part d'organismes multilaterals en garanteix la neutralitat, és controvertida perquè reserva l'Ajut multilateral imposant, des del país donant, l'ús i la destinació dels fons lliurats.

No obstant això, l'Ajut multibilateral és un instrument apropiat quan s'utilitza per aportar recursos amb què donar suport a béns públics globals, en lloc d'usar-se com a mer complement de l'Ajut al desenvolupament que rep un país, ja que, en aquest cas, l'avantatge de les vies multibilaterals de l'Ajut sobre les bilaterals és poc clara. La major part de les contribucions dels països de l'OCDE als fons fiduciaris es canalitzen per via multibilateral.

Exemple: ​Els programes d'Ajut multibilateral no han estat massa corrents en el context de la cooperació catalana, per bé que sempre se n'ha acabat desenvolupat un o altre en cada any de la mostra (2007-2014). Molts d'aquests programes han estat finançats des d'entitats locals (tant diputacions com la de Lleida o ajuntaments com el de Barcelona o Vilafranca del Penedès) i universitats. El programa més ambiciós en Ajut multibilateral es va desenvolupar al 2008 i el va protagonitzar la Diputació de Barcelona: es va tractar d'una contribució a UN-Habitat per valor de 120.000 euros.

Referències

Oxfam Intermón, La realidad de la ayuda 2011.

Termes associats

Ajut Bilateral, Ajut Multibilateral, Fons Fiduciari, Reservar l'Ajut, OMUDES

Equivalència en anglès

Multibilateral Aid

Categoria

Classificació de l'ajut

Ajut Multilateral

Definició

Contribució dels països donants als organismes multilaterals de desenvolupament (OMUDES) per mitjà d'aportacions obligatòries (que financen l'activitat d'aquests organismes) o voluntàries (per a l'execució d'estratègies d'actuació enfocades al desenvolupament dels països receptors). D'aquesta manera, la gestió queda en mans de les agències internacionals, i el desemborsament s'efectua segons el seu propi criteri. 

Valoració

Els principals arguments que justifiquen aquest tipus d'intervencions són: els efectes d'escala (amb fons comuns, es redueixen costos); la naturalesa de determinats problemes que superen els límits d'un determinat Estat; els efectes multiplicadors i la legitimitat reconeguda per la comunitat de donants, i els actors dels països socis. L'Ajut multilateral evita la subordinació del mateix Ajut a interessos nacionals i facilita l'alineament amb els interessos del país receptor.

No obstant això, els donants mostren reticència en augmentar els fons destinats en aquest tipus d'ajuda, ja que se'n perd el control de la destinació. En tot cas, els països donants, en canalitzar grans quantitats de diners a través de les agències multilaterals, pretenen no perdre-hi la seva influència, guanyar pes en el procés d'elaboració i implementar les polítiques de les agències multilaterals.

Exemple: Tot i ser poc freqüent en el marc de les autonomies, la Generalitat de Catalunya s'ha caracteritzat per desenvolupar ambiciosos projectes d'Ajut multilateral en el marc de diversos programes de les Nacions Unides. D'aquests programes en destaca una aportació d'1,5 milions d'euros al 2007 al Fons de Lluita contra la Sida, la malària i la tuberculosi. Entre els fons i programes de les Nacions Unides amb els que s'ha col·laborat més hi trobem el PNUD (Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament), UNFPA (el Fons de Població de les Nacions Unides, dedicat a la política demogràfica), UNIFEM (ONU dones), la FAO (l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura) i la UNICEF (el Fons de les Nacions Unides per la infància).

Referències

FRIDE, Multilateralismo, 2006 

Fundación Alternativas, La cooperación multilateral española: de la retórica a una práctica de calidad, 2010, 

Termes associats

Ajut Multibilateral, Fons Comú, Fons Fiduciari, Fons Global, OFIMUDES, OMUDES

Equivalència en anglès

Multilateral Aid

Categoria

Classificació de l'ajut

Ajut No Reemborsable

Definició

Vegeu Donació

Categoria

Classificació de l'ajut

Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD)

Definició

D'acord amb la definició manejada pel Comitè d'Ajut al Desenvolupament de l'OCDE des dels anys 70 del passat segle, l'Ajut Oficial al Desenvolupament és la transferència financera (donacions o préstecs) i tècnica (coneixements) que compleix els següents criteris:

 • És atorgat pels organismes oficials (estatals, locals, universitats públiques i organismes executius) dels països donants;
 • Té l'objectiu de promoure el desenvolupament i benestar social i econòmic;
 • Es concedeix a països i territoris continguts en la llista de països socis del Comitè d'Ajut al Desenvolupament, o bé a organismes multilaterals de desenvolupament (Nacions Unides, etc.);
 • És de caràcter concessional. Això vol dir que l'Ajut s'atorga com a donació o bé que, en el cas d'atorgar-se com a préstec (Ajut reemborsable), aquest es concedeix a un tipus d'interès per sota de la taxa de referència i amb un element de donació d'almenys el 25%.

L'últim punt d'aquesta definició canviarà de manera notable amb la reforma acordada a la Reunió d'Alt Nivell del CAD de desembre de 2014, que canvia la forma de comptabilitzar l'Ajut reemborsable (veure entrada per conèixer en detall) i les regles per a seva comptabilització com a AOD. Segons el tipus de país destinatari de l'Ajut reemborsable, l'element de donació exigit varia entre un 10% i un 45%. Pel que fa a la taxa de descompte de referència, tradicionalment es considerava el 10% però després de la reforma se situa entre el 6% i el 9% (depenent novament del país soci). La reforma entrarà definitivament en vigor el 2019 (per a la comptabilització dels fluxos de 2018).

Valoració

L'Ajut Oficial al Desenvolupament ha experimentat una contínua evolució des del seu origen. Ha estat sotmès a innombrables revisions i crítiques a causa de la seva utilització com a arma econòmica i de política exterior, l'avaluació del seu impacte, les seves condicionalitats, la seva difícil regulació, la seva computació, etc. La resposta a aquestes crítiques ha estat una aposta per millorar la seva eficàcia, deslligar-la dels interessos econòmics i comercials del donant i enfocar-la cap als objectius propis dels països en desenvolupament: és pot dir, per tant, que més enllà fins i tot que la suma de l'Ajut, el que és rellevant és que aquest sigui de qualitat. Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (2000) i la Declaració de París (2005) van marcar el nou camí a seguir en aquest sentit. La cooperació al desenvolupament salva vides i obre un horitzó d'oportunitats per a les persones que la reben, de manera que els països rics han de fer un esforç pressupostari d'acord als seus recursos disponibles (Meta 0,7%).

Més enllà del debat que envolta la seva pròpia finalitat, el propi concepte d'Ajut Oficial al Desenvolupament és objecte de controvèrsia, discutint-se sobre les condicions que han de reunir les actuacions dels donants perquè puguin ser comptabilitzades com a AOD. En aquest marc se situa el debat sobre l’Ajut Ajut genuí i inflat, que s'ha reactivat en els darrers anys a causa de que cada vegada són més grans les quantitats d'AOD que els països donants destinen a assistir als refugiats en els països d'acollida, i que es detrauen de l'AOD originàriament prevista per a actuacions en els països d'origen. Des de les organitzacions de la societat civil són cada vegada més fortes les veus que reclamen que aquestes despeses, absolutament necessàries en tot cas, no es comptabilitzin com a AOD i siguin addicionals a la mateixa.

Exemple: Un ajuntament català dóna un milió d'euros per a una intervenció en Ajut humanitari després del terratrèmol d'Haití. Aquesta actuació compleix amb tots els requisits per a considerar-la Ajut Oficial al Desenvolupament, ja que la concedeix una institució oficial (l'ajuntament), amb l'objectiu de promoure el desenvolupament i el benestar al país soci (l'Ajut humanitari és un dels sectors classificats pel CAD), el país soci (Haití) és a la llista de països en desenvolupament del CAD, i té caràcter de donació.

Si aquesta mateixa ajuda fos concedida per una empresa no podria considerar-se AOD perquè les empreses són institucions privades, no "oficials" per tant. Així mateix, si aquest Ajut humanitari es dirigeix a socórrer les víctimes d'un terratrèmol al Japó, tampoc podria classificar-se com a AOD perquè Japó no és un país en desenvolupament segons el CAD.

Referències

CAD-OCDE; 2008.- Is it ODA? 

DAC High Level Meeting. Final Communiqué 16/12/2014

Termes associats

AOD Brut/ AOD Net, Comitè d’Ajut al Desenvolupament, Element de donació, Meta 0,7, País Soci

Equivalència en anglès

Official Development Assistance (ODA)

Categoria

Classificació de l'ajut

Ajut Programable País (APP)

Definició

L'Ajut programable país és un concepte forjat pel CAD de l'OCDE el 2007 per expressar la porció d'ajuda que pot ser objecte d'una planificació plurianual per part del donant respecte a un país soci, i sobre la qual els països socis podran influir significativament. Per això l'APP es calcula restant, del total de l'AOD, tots aquells elements que no són programables en l'àmbit del país: Ajut humanitari, alleujament del deute extern, costos administratius del donant, beques i investigació en països donants, cooperació descentralitzada, sensibilització i educació per al desenvolupament, ajudes a refugiats en el país donant, Ajut alimentari i contribucions no reservades a l'ONGD

Valoració

Segons l'OCDE, l'APP és un concepte més apropiat que el de l'AOD per mesurar els fluxos d'ajuda que van a parar al país receptor. Els elements que es resten es refereixen a l'Ajut que és imprevisible per naturalesa, que no surt de les fronteres del país donant o que no forma part d'acords de cooperació amb el govern del país receptor ni pot ser programada per aquest. Es tracta, per tant, d'un tipus d'ajuda més susceptible de alinear-se amb les polítiques i estratègies de desenvolupament definides pels països socis i que permet l'apropiació.

Segons les estadístiques de l'OCDE, el 2012 el 55% de l'AOD dels països del CAD va ser APP; el 60% de l'APP es va canalitzar per via bilateral; el 28%, per via multilateral, i el 12%, per via multibilateral. En el cas de l'Estat, tot just el 35% de l'AOD desemborsat el 2012 va tenir el caràcter d'APP, segons l'OCDE.

Exemple: L'Ajut d'emergència que va rebre Haití després del terratrèmol de 2010 no és una APP, ja que el seu flux era tan imprevisible com el mateix terratrèmol. Per contra, sí que seria APP l'Ajut que se li lliurés ara amb motiu d'un programa plurianual per prevenir-ne les epidèmies. 

Referències

OCDE, Getting closer to the core - Measuring country programmable aid, 2010 

OCDE, Country programmable aid (CPA): Frequently asked questions 

CFP, How Much of Official Development Assistance is Earmarked?, 2011

Termes associats

Alineament, Apropiació, Ajut Inflat, Ajut Programàtic

Equivalència en anglès

Country Programmable AID (CPA)

Categoria

Classificació de l'ajut

Ajut Reemborsable

Definició

Són transferències d'AOD amb naturalesa de préstecs, ja que requereixen un reemborsament per part del país receptor i, per tant, generen un deute amb el país concedent. Perquè sigui considerada com a AOD, aquests préstecs han de tenir una durada superior a l’any i ser de caràcter concessional. Per determinar el caràcter concessional s'apliquen les regles següents:

 • Per als fluxos d'AOD anteriors a 2015: un préstec és computable com a AOD quan el seu element de donació és d'almenys un 25%, calculat per a una taxa de descompte del 10%.
 • Per als fluxos d'AOD reportats a partir de 2018: l'element de donació requerit varia en funció de la renda del país beneficiari: 45% per als països menys avançats i altres països de renda baixa; 15% per als països de renda mitjana-baixa; 10% per als països de renda mitjana-alta. De la mateixa manera varia la taxa de descompte aplicable: prenent com a base la taxa de descompte utilitzada actualment per l'FMI (5%) se suma un diferencial de risc depenent del país beneficiari, de manera que la taxa a aplicar per als països menys avançats i altres països de renda baixa és del 9%, per als països de renda mitjana-baixa del 7%, i per als països de renda mitjana-alta del 6%. S'acorda així mateix actualitzar de forma periòdica els llindars i les taxes de descompte indicades.
 • Per als fluxos reportats entre 2015 i 2017 s'han d'utilitzar els dos sistemes abans descrits.

Pel que fa a la forma de comptabilitzar aquests fluxos, la reforma acordada a la Reunió d'Alt Nivell del CAD de desembre de 2014 també ha introduït canvis notables. Fins aquest moment, i durant les quatre dècades precedents, s'ha utilitzat el sistema de fluxos de caixa: quan un país donant concedeix un préstec d'AOD, tot el seu capital computa pel seu valor nominal com a AOD en les seves estadístiques d'aquest any; a mesura que la població beneficiària va retornant el préstec, els reemborsaments del principal es comptabilitzen amb signe negatiu en les estadístiques del país donant. D'aquesta manera, quan el préstec s'ha tornat completament, el seu efecte total sobre l'AOD neta del país és nul. Els fluxos de caixa que generen el cobrament dels interessos no tenen cap incidència estadística sobre el còmput d’AOD.

Després de la reforma, i de manera definitiva a partir de 2018, es seguirà el sistema del valor actual de l'element de donació: es computarà com a AOD el resultat de multiplicar el valor nominal del préstec pel seu element de donació associat. D'aquesta manera, un préstec amb major liberalitat (element de donació) suposarà un flux major d'AOD a les estadístiques del país donant, però menys en qualsevol cas que una donació pura.

Valoració

Es considera que l'Ajut reemborsable no és de qualitat, ja que genera deute i costos financers per al país receptor. Tampoc és obvi l'impacte en termes de desenvolupament d'aquests préstecs. Es critica la seva inclusió en les estadístiques d'AOD (encara que el seu efecte final es neutralitzi), i també es critica que els ingressos que rep el país donant pel cobrament dels interessos no restin de les seves estadístiques d'AOD Neta. Així mateix, es critica que les contribucions als fons propis (“equity”) dels OFIMUDES es comptabilitzin com donacions en lloc de com Ajut reemborsable.

A priori, s’hauria de limitar l'ús de l'Ajut reemborsable en aquells àmbits en què és l'única forma d'Ajut possible, al mateix temps que també se’n limita  el seu pes dins el pressupost d'AOD dels donants. En aquest sentit, es considera adequat el sostre del 5% que establia l'anterior llei del FONPRODE, i que va ser eliminat per la reforma de 2014.

Exemples: Imaginem que durant un any concret (X), tenen lloc els següents fluxos d'AOD entre un país donant i un país soci:

 • Donació per valor de 1.000 euros.
 • Crèdit (Ajut Reemborsable) per valor de 1.000 euros, amb un element de donació del 50% i una maduresa de 5 anys.
 • Crèdit (Ajut Reemborsable) per valor de 1.000 euros, amb un element de donació del 30% i una maduresa de 5 anys.

Sota el sistema vigent fins al 2014, les tres operacions serien comptabilitzades pel mateix valor d'AOD: 1.000 €. A mesura que es fos amortitzant el capital en els casos b) i c), es comptabilitzarien les entrades com a AOD neta negativa, de manera que en l'any X + 5 el valor agregat dels fluxos d'AOD Neta associats als dos crèdits es neutralitzaria (seria de zero).

Sota el sistema en vigor a partir de 2018, l'operació a) seria reportada per un valor d'AOD de 1.000 € en l'any X, l'operació b) per un valor de 500 € (= 1000x50%) en l'any X i la operació c) per un valor de 300 € (= 1000x30%) en l'any X. En els anys posteriors no hi hauria cap tipus de flux associat a aquestes operacions.

Referències

CAD-OCDE.- Glossari de termes i conceptes clau.

DAC High Level Meeting. Final Communiqué 16/12/2014

Termes associats

AOD Brut / AOD Net, condonació de deute, donació, element de donació, FONPRODE

Equivalència en anglès

Loans, Credits

Categoria

Classificació de l'ajut

Ajut Reservat

Definició

Vegeu Reservar l'Ajut

Categoria

Classificació de l'ajut

Ajut Vinculat

Definició

Ajut que es concedeix a condició que el receptor la utilitzi per adquirir béns o serveis produïts en el país donant (per exemple, una ONGD que rep recursos de l'Administració francesa per comprar vehicles amb què desplaçar-se pel terreny, amb la condició d'adquirir aquests vehicles d'un fabricant francès). 

Valoració

El procés de desvincular l'Ajut vinculat continua estant present en l'agenda del desenvolupament internacional i en els treballs del Comitè d'Ajut al Desenvolupament, ja que, tot i que la tendència és descendent, les reserves d'alguns països n'impedeixen la supressió o disminució substancial, a causa de l'interès d'aconseguir d'una manera o altra el "retorn" de l'ajuda.

L'Ajut vinculat és considerada una mala pràctica, i fins i tot es posa en dubte que pugui ser considerada com a Ajut, ja que no té en compte les necessitats del país receptor, i els recursos tornen a vegades a empreses del país donant, el que obliga el país receptor a comprar una sèrie de béns del país donant o a contractar un determinat servei, com ara el transport.

Referències

Ajut en Acció, Hacia una cooperación de calidad 

Termes associats

Alineament, Ajut Bilateral, Ajut Inflat

Equivalència en anglès

Tied Aid

Categoria

Classificació de l'ajut

Alleujament del Deute

AOD Brut / AOD Net

Definició

L'AOD brut és la suma de totes les quantitats desemborsades per un país donant al llarg d'un període de temps, sense tenir en compte els reemborsaments que es produeixen per a l'amortització de l'Ajut Reemborsable

L'AOD net, en canvi, sí que té en compte els reemborsaments que es produeixen per a la devolució de l'Ajut Reemborsable, per bé que aquests reemborsaments, com que són fluxos d'entrada, i no de sortida, porten signe negatiu. Per aquest motiu, l'AOD net és, per definició, igual o menor a l'AOD brut.

La nova forma de comptabilitzar l'Ajut Reemborsable, que entrarà definitivament en vigor al 2019 (esmenant l'AOD del 2018), acabarà de forma pràctica amb la distinció entre AOD Brut i Net, al passar a comptabilitzar-ho pel valor actual de l'element de donació (en lloc de pel valor nominal del desemborsament).

Valoració

Tal hi com descompten els fluxos monetaris que entren a les arques dels països donants, l'AOD net és la que es té més en compte a l'hora de mesurar l'esforç real en cooperació que fa un país donant en un determinat període de temps i per comparar els donants entre si. Es critica, malgrat tot, que ni l'AOD brut ni la neta tinguin en compte, en la seva comptabilització, el cobrament dels interessos de l'Ajut Reemborsable per part dels països donants. 

Una crítica més àmplia que es fa és la mateixa utilització del concepte d'AOD net com a paràmetre de comparació internacional entre donats, ja que comprèn una sèrie de partides, la consideració de les quals resulta controvertida. Per aquesta raó, s'han desenvolupat conceptes alternatius, com ara els d'Ajut genuí i d'Ajut programable per país

Referències

CAD-OCDE, Glossary of Key Terms and Concepts

Termes associats

Ajut Genuí, Ajut Programable per País, Ajut Oficial al Desenvolupament, Ajut Reemborsable, Desemborsament

Equivalència en anglès

Gross ODA / Net ODA

Categoria

Classificació de l'ajut

Condonació del deute

Definició

Són operacions mitjançant les quals un país o OFIMUDES creditor acorda amb el país soci deutor una alteració en les condicions de devolució del deute, la qual pot perdonar-se en la seva totalitat (condonació), bé modificar el seu calendari de venciments o refinançar-se a través de un nou préstec (reorganització). Amb independència de l'origen d'aquest deute (no ha de tractar-se, necessàriament, d'Ajut reemborsable, encara que mai podrà reportar-se com a AOD, per exemple, la cancel·lació de crèdits militars), la reducció acordada del deute es registra com a AOD sempre que es realitzi amb objectius de desenvolupament (no són acceptables, per tant, compensacions unilaterals que es realitzin amb purs propòsits comptables). L'operació es comptabilitza pel valor actual net (VAN) del servei del deute condonat (capital més interessos).

Valoració

Discutir la problemàtica del deute extern que tenen els països en desenvolupament escaparia, de llarg, l’abast i objectiu inicial d'aquest Glossari. En molts casos es tracta de països que van assumir un fort endeutament durant els anys 60 i 70 del passat segle (en el marc dels tractats d'independència amb les potències colonials, molts països africans es van veure obligats a reconèixer un deute per les infraestructures heretades); i que a conseqüència de la crisi econòmica de finals dels 70, amb el col·lapse de Bretton Woods i la pujada dels tipus d'interès, van veure disparats el seu endeutament i ofegada la seva capacitat de pagament.

Davant les periòdiques "crisi del deute" que han sorgit des de llavors, l'FMI i el Banc Mundial han tractat de buscar solucions que oferien mitigar la càrrega del deute que suporten aquests països (Iniciativa Països Pobres Altaments Endeutats i Iniciativa per l'Alleujament del Deute Multilateral) a canvi que acceptessin les seves "receptes" econòmiques. 

Per si això no fos prou, es dóna la circumstància que, mentre que els països creditors unifiquen les seves posicions i defensen els seus interessos de manera conjunta a través del "Club de París" (http://www.clubdeparis.org/), els països deutors estan desunits i es veuen abocats a negociar amb el Club de París en posició d'inferioritat. Aquest grup "informal" està composat de 20 estats creditors (entre ells Espanya i altres 17 membres del CAD). Al 31 de desembre de 2013 la deute que els països pobres tenien amb països membres del Club de París ascendia a 373.149.000 de dòlars, dels quals un 44% (165.818.000) tenien el seu origen en AOD reemborsable.

Tot i que la condonació del deute als països pobres permet als seus governs alliberar recursos per altres activitats i, en concret, per polítiques de desenvolupament i reducció de la pobresa i la desigualtat, és controvertida la seva inclusió dins de les estadístiques d'AOD del país donant (Ajut inflat).

Exemple: Imaginem que el país A (receptor d'Ajut al desenvolupament) té amb el país B (donant internacional) un deute el valor actual net (VAN) del qual ascendeix als 200 milions d'euros (capital + interessos). Els dos països acorden la condonació d'una part dels interessos i també d'una part del principal, pel que el VAN del deute queda reduït a 150 milions d'euros. La diferència entre el VAN del deute inicial i el del deute posterior (200-150 = 50 milions d'euros) és l'import pel qual el país B reportarà la condonació del deute com a AOD.

Referències

CAD-OCDE; 2008.- Is it ODA? 

Club de Paris.- Comprehensive data on its claims as of 31 december 2013

Fons Monetari Internacional; 2003.- Debt relief, additionality and aid allocation in low-income countries

Termes associats

Ajut genuí / inflat, Ajut Reemborsable, Condicionalitat de les polítiques públiques, Iniciativa PPAE, Iniciativa ADMI

Equivalència en anglès

Debt Relief

Categoria

Classificació de l'ajut

Cooperació Tècnica

Definició

Conjunt d'activitats finançades per un país donant, el propòsit principal del qual és augmentar el nivell de coneixements, les habilitats, el saber fer tècnic o les actituds productives dels habitants i de les organitzacions dels països socis. Inclou qualsevol activitat que porti implícita una transmissió de coneixement aplicat i es desplega a través d'una sèrie d'activitats, que van de la formació i capacitació dels recursos humans a la prestació d'assistència o assessorament tècnic, la realització d'estudis, la transferència de tecnologia, la realització de passanties, etc.

Segons l'OCDE, en la seva comptabilització com a Ajut Oficial al Desenvolupament, la cooperació tècnica pot incloure:

 • Donacions a persones de països socis com a beneficiaris d'una educació o capacitació, tant al seu país com a l'estranger;
 • Pagaments a consultors, assessors, etc., així com a professors i al personal d'administració que treballa al servei dels països socis (incloent-hi el cost de l'equipament associat).

Quan l'assistència d'aquest tipus es proporciona dins la implementació d'un projecte de capital, s'inclou indistintament entre les despeses del projecte o programa bilateral, sense identificar-se separadament en les estadístiques de fluxos totals.

Valoració

Algunes crítiques a la cooperació tècnica són: la possibilitat de disminuir la capacitat local (a causa que desplaça i desincentiva les iniciatives locals per solucionar els problemes, i les substitueix per solucions externes que moltes vegades no són les adequades a la realitat local); l'elevat cost (la contractació de serveis a experts estrangers sol ser molt més cara que la contractació d'experts nacionals); la fragmentació (per raó de la descoordinació entre donants i la falta de lideratge dels governs dels països socis), i la contribució a la fuga de cervells (en concret, per culpa dels programes d'estudis a l'estranger).

D'altra banda, es critica la computació com a AOD de determinades formes de cooperació tècnica, ja que reverteixen directament o indirecta en les economies del país donant, com s'explica en l'exemple que segueix.

Exemple: Un estudiant d'un país en vies de desenvolupament rep de l'AGAUR una beca de dos anys per completar els seus estudis de postgrau. La beca inclou els costos de matriculació i de manutenció, més una bossa per a despeses personals.  

Referències

Comissió Europea, Making Technical Cooperation more Effective, 2009 

Termes associats

Cooperació Delegada, Cooperació Triangular, Desenvolupament de Capacitats

Equivalència en anglès

Technical Cooperation

Categoria

Classificació de l'ajut

Desemborsament

Definició

És el lliurament de fons d'Ajut per al desenvolupament a un país receptor, l'adquisició de béns o serveis destinats a aquest o, per extensió, les quantitats gastades amb aquests fins. D'acord amb les regles del CAD, la transferència de recursos financers es comptabilitza pel seu valor efectiu, mentre que els béns i serveis es comptabilitzen pel valor del cost per al donant. En el cas d'activitats que es duen a terme en el país donant (per exemple, beques, campanyes de sensibilització social, etc.), el desemborsament es considera que ha tingut lloc quan els fons s'han transferit al proveïdor del servei o al seu beneficiari. El desemborsament d'un compromís pot estendre's durant un o diversos anys.

Valoració

Encertadament, el CAD comptabilitza els fluxos d'AOD d'acord amb el criteri comptable de caixa (moment en què es lliuren els fons, béns o serveis), en lloc del de meritació (moment en què neix el compromís). D'aquesta manera, és possible conèixer cada any els desemborsaments efectius realitzats per un donant i mesurar l'esforç que realitza en relació als seus recursos, per evitar la distorsió que podria derivar-se de la comptabilització de compromisos plurianuals.

Exemple: La suma de tots els desemborsaments d'AOD que realitza un donant al llarg d'un període de temps (per exemple, un any) és la seva AOD brut. Quan, d'aquests desemborsaments, es resten els reemborsaments per devolucions de préstecs, s'obté l'AOD neta. No obstant això, per simplificar, en ocasions el CAD es refereix, amb el terme de desemborsaments "nets", al resultat de restar dels desemborsaments "bruts" els reemborsaments.

Referències

CAD-OCDE, Glossary of Key Terms and Concepts 

Termes associats

AOD Bruta / AOD Neta, Ajut Reemborsable, Ajut Compromès

Equivalència en anglès

Disbursement

Categoria

Classificació de l'ajut

Donació

Definició

Fluxos d'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) en forma d'efectiu, béns o serveis, que no han de ser retornats de cap manera per part del país receptor. És per aquest motiu que les donacions també rebin el nom d'Ajut no reemborsable (en contraposició a l'Ajut reemborsable).

Valoració

La donació és la forma pura d'AOD, ja que no comporta obligacions de devolució ni costos per al país receptor, ni tampoc incrementa el seu deute. Durant l'última dècada les donacions han perdut pes de manera significativa en molts dels donants del CAD, el que en certa mesura ha servit d'al·licient per a la reforma de la comptabilització de l'Ajut reemborsable acordat per l'organisme a finals de 2014.

Exemple: Podríem considerar com a donació, per exemple, una subvenció lliurada per l'ACCD a una ONGD perquè vacuni als habitants d'un camp de refugiats. Només en el cas que els diners no es destinessin a la finalitat per al qual van ser concedits, aquests haurien de retornar-se. Val a dir però, que això no altera en cap mesura la seva classificació financera com a donació.

Referències

A CAD-OCDE.- Glossari de termes i conceptes clau

DAC High Level Meeting. Final Communiqué 16/12/2014. 

Termes associats

Ajut reemborsable, Element de Donació

Equivalència en anglès

Grant

Categoria

Classificació de l'ajut

Recolzament Oficial Total per al Desenvolupament Sostenible (ROTDS)

Definició

Aquest concepte expressa el resultat de sumar els fluxos d'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) més els denominats Altres Fluxos Oficials (Afo), que són la resta de transaccions que tenen lloc entre un país donant i un país soci inclòs a la llista de receptors del CAD que no reuneixen algun dels requisits d'elegibilitat per poder ser comptabilitzats com a AOD (això pot succeir perquè no tinguin una finalitat primària de desenvolupament o perquè, en cas de tractar-se de préstecs, no arribin al llindar de concessionalitat exigit).

L'origen d'aquest concepte es troba a la Reunió d'Alt Nivell del CAD de desembre de 2014, on es va acordar la creació d'aquesta mitjana com a complement de la de l’AOD, amb l’objectiu de capturar la totalitat de recursos que els països donants posen a disposició dels països socis.

Valoració

L'aparició d'aquesta nova forma de mesurar la cooperació entre països desenvolupats i països en desenvolupament va causar profundes suspicàcies entre les organitzacions de la societat civil, ja que veuen en aquesta mesura una amenaça per a reemplaçar la d'AOD en el mitjà-llarg termini o, almenys, com una forma de maquillar les xifres d'esforç dels països donants i esquivar el compliment de compromisos internacionals com el de la Meta del 0,7.

Exemple: Actualment el CAD permet reportar com a AOD els costos d'assistència a refugiats en el seu territori per part d'un país donant durant el primer any d'acollida. Transcorreguts els dotze primers mesos, els costos en que segueixi incorrent el país donant es categoritzen com a Altres Fluxos Oficials. En tots dos casos, serien comptabilitzats com a part del Suport Total per al Desenvolupament Sostenible.

Referències

DAC High Level Meeting. Final Communiqué. 16/12/2014. http://www.oecd.org/dac/OECD%20DAC%20HLM%20Communique.PDF

Termes associats

Ajut Oficial al Desenvolupament, Agenda de Desenvolupament Sostenible

Equivalència en anglès

Total Official Support for Sustainable Development (TOSSD)

Categoria

Classificació de l'ajut