Glossari

Definicions

Declaració de París sobre l'Eficàcia de l'Ajut

Definició

És un acord internacional fruit del II Fòrum d'Alt Nivell sobre l'Eficàcia de l'Ajut (París, 2005); marca un abans i un després de l'agenda d'eficàcia de l'Ajut, ja que, per primera vegada, donants i receptors acorden en comú una sèrie de compromisos i es fan mútuament responsables de la seva consecució.

La Declaració final va ser subscrita per més d'un centenar de donants i països socis, organismes multilaterals i institucions financeres. Pretenia deixar enrere les relacions basades en la condicionalitat i afrontar els problemes derivats de la proliferació de donants i de la fragmentació de l'Ajut, afirmant els principis d'apropiació, alineament, harmonització, retiment de comptes i gestió orientada als resultats per tal d'avançar en la reducció de la pobresa i la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni.

La Declaració de París dissenya un full de ruta orientat a l'acció per millorar la qualitat de l'Ajut i el seu impacte sobre el desenvolupament. Estableix una sèrie de mesures específiques d'implementació i un sistema de seguiment per avaluar-ne el progrés i assegurar que donants i beneficiaris de l'Ajut es vigilen mútuament en el compliment dels seus compromisos.

Valoració

Al Fòrum d'Alt Nivell celebrat a París el 2005, l'han seguit d'altres equivalents (Accra 2008, Pusan 2011, Mèxic 2014), que han servit per aprofundir en el camí obert per la Declaració de París i realitzar un seguiment continu dels progressos obtinguts. Tot el procés manifesta la voluntat i l'esforç, tant per part dels països donants com per part dels receptors, de fer front als problemes de l'Ajut i millorar-ne l'eficàcia.

No obstant això, segons reconeix l'Informe d'Avenços 2014: "Encara que els prolongats esforços per canviar la forma en què es lliura la cooperació per al desenvolupament estan donant fruits, cal fer molt més per transformar les pràctiques de cooperació i garantir l'apropiació nacional de totes les iniciatives de desenvolupament, així com la transparència i la rendició de comptes entre els associats per al desenvolupament."

La Declaració de París limitava la visió del desenvolupament a les relacions entre els estats i els governs centrals, sense tenir en compte el paper que juguen altres actors, com ara els governs locals i les organitzacions de la societat civil. A partir del Fòrum de Pusan (2011) es reconeix i potencia el paper d'aquests actors, tot i que encara hi queda moltíssima feina a fer. És important destacar que el marc adoptat en aquest fòrum va incloure, a més dels donants tradicionals, actors de la cooperació Sud-Sud, els països BRICS, organitzacions de la societat civil i donants privats.

En l'àmbit de la transparència, els progressos tampoc no són suficients, i els països en vies de desenvolupament encara no lideren el monitoratge de la manera que haurien de fer-ho. En definitiva, els avenços són lents i, encara que hi ha moltes coses que haurien pogut fer-se millor el 2005 i podrien fer-se millor ara, cal reconèixer que la Declaració de París marca una fita en la manera de fer i de concebre la cooperació per al desenvolupament.

Referències

Plataforma 2015 y Más, Evaluación de la implementación de la Declaración de París. Informe de síntesis, 2008 

OCDE, Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de Avances 2014 

OCDE, Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y programa de acción de Accra, 2005-2008 

Termes associats

Agenda d'Acció d'Accra, Eficàcia de l'Ajut, Objectius de Desenvolupament del Mil·leni

Equivalència en anglès

Paris Declaration of Aid Effectiveness

Categoria

Eficàcia de l'ajut

Desemborsament

Definició

És el lliurament de fons d'Ajut per al desenvolupament a un país receptor, l'adquisició de béns o serveis destinats a aquest o, per extensió, les quantitats gastades amb aquests fins. D'acord amb les regles del CAD, la transferència de recursos financers es comptabilitza pel seu valor efectiu, mentre que els béns i serveis es comptabilitzen pel valor del cost per al donant. En el cas d'activitats que es duen a terme en el país donant (per exemple, beques, campanyes de sensibilització social, etc.), el desemborsament es considera que ha tingut lloc quan els fons s'han transferit al proveïdor del servei o al seu beneficiari. El desemborsament d'un compromís pot estendre's durant un o diversos anys.

Valoració

Encertadament, el CAD comptabilitza els fluxos d'AOD d'acord amb el criteri comptable de caixa (moment en què es lliuren els fons, béns o serveis), en lloc del de meritació (moment en què neix el compromís). D'aquesta manera, és possible conèixer cada any els desemborsaments efectius realitzats per un donant i mesurar l'esforç que realitza en relació als seus recursos, per evitar la distorsió que podria derivar-se de la comptabilització de compromisos plurianuals.

Exemple: La suma de tots els desemborsaments d'AOD que realitza un donant al llarg d'un període de temps (per exemple, un any) és la seva AOD brut. Quan, d'aquests desemborsaments, es resten els reemborsaments per devolucions de préstecs, s'obté l'AOD neta. No obstant això, per simplificar, en ocasions el CAD es refereix, amb el terme de desemborsaments "nets", al resultat de restar dels desemborsaments "bruts" els reemborsaments.

Referències

CAD-OCDE, Glossary of Key Terms and Concepts 

Termes associats

AOD Bruta / AOD Neta, Ajut Reemborsable, Ajut Compromès

Equivalència en anglès

Disbursement

Categoria

Classificació de l'ajut

Desenvolupament de Capacitats

Definició

Procés per mitjà del qual les persones, societats, organitzacions i institucions dels països en vies de desenvolupament obtenen i reforcen les competències necessàries per a establir, assolir i mantenir els seus objectius de desenvolupament al llarg del temps. El desenvolupament de capacitats és el motor del desenvolupament humà, i aquest del desenvolupament econòmic.

Valoració

Tradicionalment s'ha entès el desenvolupament de capacitats com un mitjà per aconseguir que els països del Sud surtin del parany de la pobresa i deixin de necessitar l'Ajut dels països rics. No obstant això, incrementar les capacitats és un fi en si mateix, ja que el que marca la diferència entre els països desenvolupats i països en vies de desenvolupament són precisament les capacitats, i en concret la capacitat de ser sostenibles en l'àmbit econòmic, social i polític, sense dependre de l'assistència de tercers països.

És per això que la cooperació exigeix ​​una planificació estratègica i un enfocament a llarg termini que permeti que aquestes societats desenvolupin les seves capacitats i siguin lliures. L'Ajut serà eficaç quan aconsegueixi incrementar les capacitats del receptor. Si, per contra, l'Ajut al desenvolupament només té un abast pal·liatiu i a curt termini, serà un alleujament, però no una solució.

Exemple: La cooperació tècnica és l'instrument de cooperació utilitzat tradicionalment per al desenvolupament de capacitats. Representa, aproximadament, el 25% de les contribucions d'Ajut al desenvolupament durant els últims cinquanta anys. Cal preguntar-se, però, si ha estat prou eficaç en la consecució dels seus fins.

Referències

Learning Network on Capacity Development (LenCD) 

Termes associats

Cooperació tècnica

Equivalència en anglès

Capacity Building

Categoria

Eficàcia de l'ajut

Divisió del Treball

Definició

És l'aplicació del principi d'economia neoclàssica a la gestió de la cooperació. Consisteix en repartir les tasques entre els països donants d'acord amb els avantatges comparatius de cada un d'ells, racionalitzant i coordinant l'assistència dels donants.

Valoració

D'acord amb la Declaració de París, una actitud pragmàtica dels donants i dels països socis respecte de la divisió del treball contribueix a augmentar la complementarietat, millorar l'alineament i reduir la fragmentació i els costos de transacció, qüestions essencials en l'eficàcia de l'Ajut. Encara que la construcció teòrica és impecable, existeix el risc que, en el procés que condueix a la divisió del treball entre donants, no s'identifiquin correctament els avantatges comparatius de cada un o que, per problemes de coordinació, s'abandonin països o sectors sense assegurar-ne un reemplaçament adequat.

Exemple: La reducció del nombre de sectors que treballa un donant en un determinat país soci (concentració sectorial) va en línia amb el principi d'especialització i de divisió del treball. La cooperació delegada és un altre exemple similar.

Referències

OCDE, Grup de Treball sobre l'Eficàcia de l'Ajut, División del trabajo y complementariedad – Principios internacionales sobre buenas prácticas impulsadas por el país, 2009 

Comissió Europea, Código de conducta sobre la complementariedad y la división del trabajo en la política de desarrollo, 2007

Termes associats

Harmonització, Complementarietat, Concentració Geogràfica i Sectorial, Cooperació Delegada, Avantatge Comparatiu

Equivalència en anglès

Division of Labour

Categoria

Eficàcia de l'ajut

Documents d'Estratègia de Lluita contra la Pobresa (DELP)

Definició

Documents elaborats pel govern del país receptor mitjançant un procés de consulta que inclou la societat civil, en què també participen i que supervisen el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial i la comunitat internacional present a cada país. En ells s'analitza i es mesura la pobresa del país, les seves causes i la seva incidència, i s'estableixen els objectius de les polítiques macroeconòmiques, estructurals i socials necessàries per fer front a la pobresa. A més, s'hi especifiquen les necessitats de finançament extern que té el país per poder complir aquests objectius.

Valoració

Per tal d'augmentar l'eficàcia i l'apropiació dels Programes d'Ajust Estructural (condicionalitat de les polítiques públiques), el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional van plantejar un nou enfocament a la fi de la dècada de 1990, incloent-hi l'elaboració, per part dels mateixos països, d'estratègies de reducció de la pobresa, amb la novetat que fossin el resultat de processos de consulta participatius entre tots els actors implicats. Hi ha nombroses opinions i crítiques al respecte, entre les quals destaca l'observació que, si bé sembla que hi ha més participació per part dels governs i de la societat civil en l'elaboració dels DELP a hores d'ara que en el passat, hi ha dubtes sobre si aquesta participació és suficient —si s'aproxima més a un procés de consulta— o si, mantenint un enfocament centrat en el creixement econòmic, com fan el BM i l'FMI, hi ha una veritable llibertat per redactar un DELP, més enllà de discutir sobre les eines alternatives de lluita contra la pobresa, amb les conseqüències corresponents pel que fa a l'apropiació i a l'harmonització. En definitiva, es percep que, més que representar un canvi fonamental pel que fa als programes i a les idees, se'ls dóna continuïtat.

Exemple: Es pot consultar el llistat complet de Documents d'Estratègia de Lluita contra la Pobresa de l'FMI en el següent enllaç: Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) 

Referències

FMI, Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) 

FMI, Evaluación de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y del servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza, 2003

Observatori del Deute en la Globalització El Banco Mundial y el Documento sobre la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP): Ideas fallidas y experiencias fracasadas
,  2002

Cuesta, J., PRSP, ¿Nuevas siglas o nuevas ideas en la lucha contra la pobreza?, Real Instituto Elcano, 2004

Termes associats

Apropiació, Condicionalitat de les Polítiques Públiques, OFIMUDES

Equivalència en anglès

Poverty Reduction Strategy Papers

Categoria

Gestió de l'ajut

Donació

Definició

Fluxos d'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) en forma d'efectiu, béns o serveis, que no han de ser retornats de cap manera per part del país receptor. És per aquest motiu que les donacions també rebin el nom d'Ajut no reemborsable (en contraposició a l'Ajut reemborsable).

Valoració

La donació és la forma pura d'AOD, ja que no comporta obligacions de devolució ni costos per al país receptor, ni tampoc incrementa el seu deute. Durant l'última dècada les donacions han perdut pes de manera significativa en molts dels donants del CAD, el que en certa mesura ha servit d'al·licient per a la reforma de la comptabilització de l'Ajut reemborsable acordat per l'organisme a finals de 2014.

Exemple: Podríem considerar com a donació, per exemple, una subvenció lliurada per l'ACCD a una ONGD perquè vacuni als habitants d'un camp de refugiats. Només en el cas que els diners no es destinessin a la finalitat per al qual van ser concedits, aquests haurien de retornar-se. Val a dir però, que això no altera en cap mesura la seva classificació financera com a donació.

Referències

A CAD-OCDE.- Glossari de termes i conceptes clau

DAC High Level Meeting. Final Communiqué 16/12/2014. 

Termes associats

Ajut reemborsable, Element de Donació

Equivalència en anglès

Grant

Categoria

Classificació de l'ajut