Glossari

Definicions

Indicador d'Acompliment

Definició

És una sèrie de variables que s'utilitzen per mesurar els canvis produïts per una intervenció de desenvolupament o per valorar el grau de consonància dels resultats en comparació amb el que s'havia planificat. El conjunt d'indicadors d'acompliment utilitzats per a l'avaluació i el seguiment d'un programa rep el nom de 'matriu d'indicadors' o 'matriu de seguiment'.

Valoració

La mesura de l'acompliment va en línia amb la gestió orientada als resultats i amb l'avaluació dels processos d'ajuda al desenvolupament com a eina d'aprenentatge. D'acord amb els principis d'eficàcia de l'ajuda, els donants han de complir amb la matriu d'indicadors formulada pels països socis, i l'ajuda ha d'estar alineada amb les prioritats i metes del desenvolupament. 

La mateixa elaboració d'un indicador no és una tasca senzilla, ja que cal identificar la font de dades per a cada variable, verificar si la variable proporcionada per la font realment es correspon amb la que apareix a la definició, establir un valor de referència per avaluar l'acompliment propi, etc. Davant les dificultats tècniques de definir les matrius d'indicadors per primera vegada, hi ha el risc que els països receptors de l'ajuda acceptin les "recomanacions" del donant i acabin utilitzant matrius més d'acord amb els interessos i objectius d'aquest que amb els seus.

Exemple: Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni defineixen indicadors d'acompliment per a cada un dels vuit objectius plantejats. Així, en relació amb el primer objectiu (eradicar la pobresa extrema i la fam), destaca l'indicador de reduir a la meitat la proporció de persones amb ingressos inferiors a 1,25 dòlars al dia entre el 1990 i el 2015.

Referències

ADM, The Role and Use of Performance Measurement Indicators, 2011 

Termes associats

Avaluació, Gestió Orientada als Resultats, Indicadors d'Acompliment, Retiment de Comptes

Equivalència en anglès

Performance Indicator

Categoria

Gestió de l'ajut

Iniciativa Països Pobres Altament Endeutats (IPPAE)

Definició

Estratègia adoptada el 1996 pel Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial per reduir la càrrega del deute dels països pobres a un nivell considerat com a sostenible, és a dir, perquè el desenvolupament d'un país no es vegi afectat com a conseqüència de les càrregues derivades del deute (principal i interessos). Per beneficiar-se d'aquesta iniciativa, als països altament endeutats, se'ls exigeix, entre d'altres requisits, la signatura d'un document d'estratègia de lluita contra la pobresa.

Valoració

Hi ha una sèrie de límits i crítiques a aquesta iniciativa, entre les quals: el reduït nombre de països elegibles: 39, enfront dels 187 països en vies de desenvolupament registrats per l'OCDE; els mateixos criteris d'elegibilitat; la lògica contraproduent segons la qual els únics països que tenen dret a l'alleujament són els que tenen un deute "insostenible", cosa que pot conduir a una carrera cap a l'endeutament; les reformes econòmiques exigides, que, segons el Comitè per a l'Anul·lació del Deute del Tercer Món, continuen sent les mateixes que les aplicades fins ara en els programes d'ajust estructural, i, en resum, el fet que l'objectiu de la iniciativa no sigui acabar amb el deute, sinó fer-lo "sostenible".

Es critica especialment que la IPPAE no proposi condonar una part del principal del deute, sinó que aquesta iniciativa es limiti a reduccions d'interessos i a ajudes destinades a finançar una part del servei del deute, estès en un període de diversos decennis.

Exemple: Perquè un país obtingui l'ajuda a través d'una IPPAE, ha de completar un procés que consta de tres passos:

  • Ser considerat potencialment elegible per l'FMI i pel Banc Mundial, a partir d'una combinació de criteris de deute i pobresa. En l'actualitat, només 39 països reuneixen aquests requisits.
  • Punt de Decisió.- El país és elegit per l'FMI o pel BM per beneficiar-se de l'alleujament del deute, gràcies al fet que compleix amb els requisits exigits: deute "insostenible", desenvolupament d'un document d'estratègia de lluita contra la pobresa i haver emprès les reformes recomanades per l'FMI o el BM. Així, 36 dels 39 països potencialment elegibles han estat provisionalment declarats beneficiaris de la iniciativa.
  • Punt de Culminació.- El compliment d'uns requisits extres permeten, al país endeutat, passar de ser beneficiari "provisional" de la iniciativa a ple beneficiari, el que implica una reducció total i irrevocable del deute. Dels 36 països abans indicats, 35 ja en són beneficiaris plens i només un, el Txad, està en fase de transició.

Referències

Trotsenburg, A.; MacArthur, A., La Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados: alivio de la carga de la deuda para los países pobres, FMI, 1999   

FMI, Debt Relief Under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative. Factsheet, 2014

CADTM, Los diez límites de la iniciativa PPAE, 2001 

FONDAD, HIPC Debt Relief: Myths and Reality, 2004 

Termes associats

Iniciativa per l'Alleujament del Deute Multilateral, Condicionalitat de les Polítiques Públiques, Condonació del Deute, Documents de Lluita Contra la Pobresa

Equivalència en anglès

Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)

Categoria

Gestió de l'ajut

Iniciativa per l'Alleujament del Deute Multilateral (IADMI)

Definició

És un suplement de la Iniciativa de Països Altament Endeutats (IPPAE), posada en marxa el 2005 a proposta del G8, perquè l'FMI, el BM i el Fons Africà de Desenvolupament (FAfD) condonin el 100% del deute als països que hagin aconseguit alguna vegada, o assoleixin en el futur, el Punt de Culminació, és a dir, l'etapa en què un país pot rebre un alleujament total i irrevocable del deute. El 2007 el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) es va unir a la IADMI. La decisió de concedir l'alleujament del deute recau individualment en cada institució, de manera que els criteris per elegir-ne els beneficiaris i implementar la iniciativa poden variar d'una a una altra.

Valoració

La valoració de la IADMI s'ha de fer en conjunt amb la IPPAE i, en general, amb la condicionalitat de l'Ajut. A diferència de la IPPAE, que en general només apunta a reduir la càrrega dels interessos o a refinançar el deute amb nous préstecs a un interès zero, la IADMI implica una condonació total del deute per als països en què s'aplica.

Exemple: L'FMI ​​permet que es beneficiïn de la IADMI els països no inclosos a la IPPAE però que estan molt endeutats amb el mateix FMI i que tenen un ingrés per càpita inferior a 380 dòlars. Per aquest motiu, a més dels 35 països que ja han arribat al punt de culminació d'acord amb la IPPAE, dos països més s'han beneficiat de la IADMI de l'FMI: Cambodja i el Tadjikistan.

Referències

FMI, The Multilateral Debt Relief Initiative. Factsheet, 2014 

Termes associats

Condonació del Deute, Iniciativa Països Altament Endeutats

Equivalència en anglès

Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI)

Categoria

Gestió de l'ajut