Glossari

Definicions

País Soci

Definició

És un país en vies de desenvolupament que rep ajuda de donants internacionals. El CAD de l'OCDE actualitza cada tres anys una llista de països elegibles per rebre l'AOD: si un país receptor d'ajuda no apareix en aquesta llista, els fluxos que rep no computen en les estadístiques de l'AOD del país donant. 

El criteri últim, que determina la presència d'un país soci en aquesta llista, és un llindar de renda per càpita que, després de la revisió de l'any 2014, està fixat en 12.745 dòlars. Si, en el moment en què el CAD actualitza la llista, un país soci ha sobrepassat aquest llindar durant tres anys consecutius, deixa de ser considerat com a país elegible per als fons de l'AOD.

Valoració

El terme de 'país soci' va començar a generalitzar-se a partir de la Declaració de París, com a conseqüència del nou paradigma en la relació entre països donants i països receptors, que passen a denominar-se 'països socis', amb l'esperit de deixar enrere unes relacions marcades per la condicionalitat i la superioritat, i d'afirmar els principis de coresponsabilitat, d'apropiació, d'alineament, d'harmonització i de gestió per als resultats.

Exemple: El CAD revisa cada tres anys el llistat de països socis elegibles per rebre l'AOD. En la darrera revisió, l'any 2014, va retirar dos territoris del Carib (Anguilla, i Saint Christopher i Nevis), però va advertir que tres països més (Antigua i Barbuda, Xile i l'Uruguai) superaven el llindar de renda i que, si s'hi mantenien per sobre l'any 2016, serien retirats de la llista en la pròxima revisió (2017).

Referències

CAD, Llistat de països receptors d'AOD 

Termes associats

Associació, Declaració de París d'Eficàcia de l'Ajuda, Marc d'Associació País, Prioritats Geogràfiques de la Cooperació Espanyola, Renda dels Països Socis

Equivalència en anglès

Partner Country

Categoria

Gestió de l'ajut

Pla Director de la Cooperació Catalana

Definició

Element bàsic de planificació de la política catalana de cooperació internacional per al desenvolupament, que es formula amb periodicitat quadriennal. Conté els objectius i les prioritats que orientaran l'actuació de la cooperació espanyola durant aquest període, incorporant els documents d'estratègia relatius al sector de cooperació, a la zona geogràfica i als països que són objectes preferents de la cooperació.

Valoració

En aquest moment, es troba vigent el IV Pla Director de la Cooperació Catalana, per al període 2015-2018. Fortament condicionat pel context pressupostari, el Pla fa especial èmfasi en l’enfocament temàtic dels drets, pretenent centrar la seva atenció en matèria de gènere i de drets col·lectius dels pobles. Val a dir però, que aquest enfocament no entén l’actuació de la Generalitat en aquestes matèries de forma exclusiva a d’altres, sinó transversal, esmerçant-se per implementar sinèrgies entre aquestes. 

No és menys cert però, que el nou enfocament del Pla resol menys bé els compromisos pressupostaris, abstenint-se en major mesura de comprometre fons o percentatges. De la mateixa manera, el nou Pla Director pot no resoldre bé la divergència crònica entre l’acció de l’ACCD i els departaments. D’aquest fet, segons fonts del sector de les ONG, se’n desprèn una manca d’èmfasi en la resolució de la qüestió de la coherència de polítiques del conjunt de la Generalitat; és a dir, que encara no s’entén la solidaritat com a política transversal per tots els departaments de l’institució.

Referències

ACCD, Plans Directors

Termes associats

Concentració Geogràfica i Sectorial, Marc d'Associació País, Previsibilitat de l’Ajut, Coherència de Polítiques

Equivalència en anglès

Master Plan

Categoria

Gestió de l'ajut

Previsibilitat de l'Ajut

Definició

Es parla de previsibilitat de l'Ajut quan la suma i el moment dels seus fluxos són coneguts i, per tant, previstos pel país soci, tant de manera anual com també a mitjà termini. Per això, els països donants han de planificar i coordinar amb el país soci programes de desenvolupament, subministrant la informació oportuna sobre els compromisos i desemborsaments efectius, a fi que els països socis puguin registrar els fluxos de l'Ajut i realitzar-ne les estimacions pressupostàries oportunes.

Valoració

La previsibilitat de l'Ajut és un punt molt important dins l'agenda d'eficàcia, com es posa de manifest en els compromisos adquirits per la Declaració de París de 2005 i reforçats tres anys després a l'Agenda d'Acció d'Accra. Una Ajut previsible s'alinea millor amb les prioritats i l'agenda del país soci i en facilita l'apropiació. Per tant, el foment de l'enfocament de programes, el recolzament pressupostari, o l'Ajut programable país, afavoreixen la planificació per part del país receptor i una gestió més eficaç dels programes de desenvolupament.

Encara que el concepte de previsibilitat de l'Ajut se centra en les relacions entre estats donants i socis, donada la pluralitat d'actors que participen en la cooperació del segle XXI, cal exigir una previsibilitat de l'Ajut en tots els àmbits, incloent-hi, per tant, les contribucions que els països donants realitzen als organismes multilaterals de desenvolupament, i també, per descomptat, les aportacions que lliuren a les ONGD perquè implementin intervencions de desenvolupament. 

Exemple: En el conjunt de països que van presentar dades per al monitoratge de l'Aliança Global per a una Cooperació Eficaç en el Desenvolupament, l'any 2013, el 84% de tots els desemborsaments programats, comunicats al sector públic, es va efectuar realment segons el previst per a l'any fiscal. Això implica una millora en relació amb l'any 2010, en què el percentatge era del 79%, mentre la meta fixada per al 2015 se situava en el 90%.

Referències

OCDE, Declaración de París sobre la eficacia de la aguda al desarrollo y programa de acción de Accra, 2005-2008 

 

OCDE, Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de avances 2014 

Termes associats

Ajut Compromès

Equivalència en anglès

Aid Predictability

Categoria

Eficàcia de l'ajut

Prioritats Geogràfiques de la Cooperació Catalana

Definició

Els Plans Directors de Cooperació catalana, com a instrument de planificació, defineixen uns països prioritaris en els quals cal concentrar els fons d'ajuda al desenvolupament, en funció de vincles històrics, d'interessos econòmics i comercials, per donar continuïtat a les actuacions o senzillament per tractar-se de països que exigeixen d'un major esforç per part dels donants, a causa de les seves condicions d'extrema pobresa. En els quatre plans directors que han existit, el nombre de països prioritaris no ha variat gaire, així com les categories que els agrupen.

Els Països Prioritaris pel IV Pla Director són: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bolívia, Colòmbia, l’Equador, el Marroc, el Sàhara Occidental, el Senegal, Moçambic, els Territoris Palestins, Gàmbia i Tunísia.

Valoració

La definició de prioritats geogràfiques és una de les línies mestres en l'estratègia de cooperació d'un donant. Des dels fòrums internacionals sobre l'Eficàcia de l'Ajut, es recomana concentrar el nombre de països destinataris. Amb aquesta línia argumental, els plans directors de la cooperació catalana mai han presentat una gran dispersió de països amb que es cooperava, per bé que n’han eliminat categories intermitges (com la de països preferents). D’altra banda, els Plans Directors també han inclòs àrees geogràfiques preferents, i no només països, que han ampliat l’angular de l’acció de la Generalitat amb l’objectiu de concentrar recursos i incrementar les capacitats de construir sinèrgies amb d’altres actors de cooperació. 

Referències

ACCD, Plans Directors

Termes associats

Concentració Geogràfica i Sectorial, Marc d'Associació País (MAP), Afavorits i Orfes de l'Ajut, Pla Director de Cooperació Catalana, Sortida Responsable

Equivalència en anglès

Geographic Priorities

Categoria

Gestió de l'ajut

Programa

Definició

Intervenció estructurada, de durada limitada, que engloba un conjunt d'accions i activitats que poden abastar diversos sectors, temes i/o zones geogràfiques. Aquestes accions i activitats estan dissenyades per complir uns resultats i contribuir així a uns objectius de desenvolupament específics, ja sigui a escala global, regional, de país o sectorial. Solen tenir un horitzó temporal més ampli que els projectes.

Valoració

En general, un programa és una intervenció de desenvolupament amb un abast i un enfocament més amplis que un projecte. Les actuacions basades en programes són més propícies per a l'alineament i l'apropiació per part del país soci, i faciliten l'harmonització entre els donants. Condueixen, en definitiva, a una ajuda més previsible i eficaç.

Referències

OCDE, Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados, 2002 

Termes associats

Recolzament Pressupostari, Ajut Programable País, Ajut Programàtic, Previsibilitat de l’Ajut, Projecte

Equivalència en anglès

Programme

Categoria

Gestió de l'ajut

Projecte

Definició

Intervenció individual per al desenvolupament, sovint emmarcada en un programa més ampli, que té per objecte assolir objectius determinats, amb recursos especificats i dins d'un calendari d'execució concret. 

Valoració

Quan un projecte consisteix en una actuació aïllada, inconnexa d'altres actuacions, fora del marc d'un programa, tendeix a minar l'eficàcia i a fomentar la fragmentació de l'Ajut. Els projectes que desenvolupa un donant han d'estar integrats, per tant, dins d'un marc estratègic d'actuació, en què es tingui present l'harmonització amb altres donants i s'involucri el país soci (alineament i apropiació).

Referències

OCDE, Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados, 2002 

Termes associats

Fragmentació de l'Ajuda, Programa

Equivalència en anglès

Project

Categoria

Gestió de l'ajut