Glossari

Definicions

Transparència

Definició

Accés lliure, senzill i comprensible a la informació sobre l'ús de l'Ajut Oficial al Desenvolupament, amb l'objectiu de millorar l'Eficàcia de l'Ajut. En el III Fòrum d'Alt Nivell sobre l'Eficàcia de l'Ajut, celebrat a Accra (2008), es va presentar la International Aid Transparency Initiative (IATI), que compromet els donants a treballar junts per aconseguir que l'ajut sigui més transparent, incloent-hi l'acord d'estàndards comuns per a la publicació d'informació sobre l'ajuda. 

Valoració

La publicació de dades sobre l'Ajut Oficial al Desenvolupament i la transparència en la informació sobre les actuacions dutes a terme pels estats són un instrument fonamental per aconseguir una cooperació per al desenvolupament més eficaç, que ha d'interessar per això  tots els actors involucrats: a) interessa els governs implicats perquè els permet complir amb el principi de rendició mútua de comptes; b) concerneix els governs dels països socis en particular, perquè necessiten la informació per a la planificació i l'execució pressupostàries, i gràcies a aquesta informació poden avançar en el procés d'apropiació; c) interessa també les ONGD per conèixer el que es fa i el que no es fa, i poder així orientar millor les seves activitats; d) i, finalment, afecta els parlaments i la societat civil dels països donants, perquè tenen dret a saber què és el que es fa amb els diners públics, cosa extensible a qualsevol altra política pública.

Exemple: L'organització Publish What You Fund (PWYF) elabora cada any l'Índex de Transparència de l'Ajuda (ATI), que avalua, tant el volum de la informació publicada per part dels organismes donants, com la utilitat, la rellevància i la qualitat d'aquesta informació. Per exemple, un donant que publica els seus pressupostos en format PDF seria més transparent que un altre que no els publica en absolut, però aquesta informació és d'una utilitat limitada, ja que un arxiu PDF no és fàcil de manipular ni d'analitzar.

Cadascun dels donants analitzats té assignat un valor a l'ATI, com a resultat d'una mitjana ponderada entre un total de 39 indicadors diferents. Aquests indicadors s'agrupen en tres categories principals, d'acord amb la metodologia establerta l'any 2013: a) Compromís en la transparència de la ajuda: 3 indicadors, amb un pes agregat del 10%. b) Publicacions sobre l'organització (planificació i finances): 8 indicadors, amb un pes agregat del 25%. c) Publicacions sobre les activitats realitzades: 28 indicadors, amb un pes agregat del 65%.

Tot i la semblança entre les sigles, no s'ha de confondre l'ATI (l'Índex) amb la IATI (la Iniciativa), per bé que bona part de la informació que analitza la PWYF per elaborar l'ATI prové de la informació que els governs i les organitzacions reporten a la IATI.

Referències

ATI, Document de treball per a consulta, 2009

 

Publish What You Fund (PWYF), 2014 Aid Transparency Index 

Termes associats

Avaluació, Retiment de Comptes

Equivalència en anglès

Transparency

Categoria

Gestió de l'ajut